Hotărârea nr. 185/1998

HOTARIREA NR. 185 privind amplasarea conductelor, rețelelor de distribuție gaz metan
98h185
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A   N R .185
privind amplasarea conductelor, reĂželelor de distribuĂžie gaz metan


 


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.49258/l998, prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului propune interzicerea amplasãrii supraterane a conductelor de distribuÞie gaz metan cu excepÞia situaÞiilor când normele specifice o impun ca soluÞie tehnicã unicã,

VĂŁzĂŽnd avizul Comisiei de organizare Âşi dezvoltare urbanisticĂŁ, realizarea lucrĂŁrilor publice, protecĂžia mediului ĂŽnconjurĂŁtor, conservarea monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. " l ", ale Legii nr.50/1991, republicatã ºi ale Normativului I-6/1998,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T E:

 

Art.1 Conductele, reĂželele de distribuĂžie gaz metan se vor amplasa subteran.

Art.2 În cazul în care nu existã condiþii de montare subteranã, documentaþiile prin care se solicitã montarea suprateranã a conductelor reþelelor de distribuþie gaz metan, se vor aviza de Comisia de urbanism a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3 DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

PreÂşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica