Hotărârea nr. 184/1998

HOTARIREA NR. 184 privind aprobarea modificării Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h184
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A   N R .184
privind aprobarea modificării Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu


 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.49237/1998 al Biroului personal salarizare, prin care se propune aprobarea modificării Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor şi al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1 Se aprobă modificarea Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă toate hotărârile anterioare privind aprobarea sau modificarea Organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3 Biroul personal salarizare, Direcţia economică, directorii, şefii de servicii şi birouri, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.
 

Preşedinte
Lucian Nadiu

 Secretar
Silviu Nica