Hotărârea nr. 183/1998

HOTARIREA NR. 183 privind organizarea ’’ORĂŞELULUI COPIILOR-1998’’
98h183
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A  N R . 183
privind organizarea ’’ORĂŞELULUI COPIILOR-1998’’

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.49973/1998, al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu în care se propune organizarea ’’ORĂŞELULUI COPIILOR-1998’’,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură şi al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, invăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.’’o’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă organizarea ORĂŞELULUI COPIILOR-1998 pe amplasamentul situat în PARCAREA 90 a Municipiului Sibiu în perioada 05.12.1998-09.01.1999.

Art.2 Se aprobă cuantumul cheltuielilor pentru organizarea ORĂŞELULUI COPIILOR-1998 în suma de 60.000.000 lei de la capitolul 63 din bugetul local.

Art.3 Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 26.11.1998.

 

Preşedinte
Lucian Nadiu

Secretar
Silviu Nica