Hotărârea nr. 182/1998

HOTARIREA NR. 182 privind avizarea documentației PUD - Lotizări Sibiu
98h182
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ã R Â R E A N R . 182
privind avizarea documentaĂžiei PUD - LotizĂŁri SibiuConsiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 26.11.1998,

Analizând referatul nr.46517/l998, prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, propune avizarea documentaÞie PUD - Lotizãri Sibiu, proiect nr.30509/1998, Întocmit de S.C. Proiect S.A. Sibiu, În vederea concesionãrii prin licitaÞie publicã a unor terenuri destinate construirii de locuinÞe ºi de spaÞii pentru comerÞ ºi prestãri servicii,

VĂŁzĂŽnd avizul Comisiei de organizare Âşi dezvoltare urbanisticĂŁ, realizarea lucrĂŁrilor publice, protecĂžia mediului ĂŽnconjurĂŁtor, conservarea monumentelor istorice Âşi de arhitecturĂŁ,

În conformitate cu prevederile art.20 lit. " m " din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.50/1991, republicatã, ale art.2 ºi art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr.525/1996, precum ºi Ordinul MLPAT nr.91/1991,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 , republicatã, privind administraþia publicã localã,
 
 

H O T Ã R Ã ª T EArt.1 Se avizeazĂŁ documentaĂžia PUD - LotizĂŁri Sibiu, ĂŽn vederea concesionĂŁrii, pentru terenurile cuprinse ĂŽn Anexa 1, care face parte integrantĂŁ din prezenta hotĂŁrĂŽre, proiect nr.30.509/1998, ĂŽntocmit de S.C. Proiect S.A. Sibiu.

Art.2 În caietele de sarcini se va specifica dacã este necesar ca persoanele cãrora li se concesioneazã sã-ºi realizeze pe propria cheltuialã echiparea tehnico-edilitarã.

Art.3 DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu vor asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri
 
 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 26.11.1998.
 
 

PreÂşedinte

Lucian Nadiu

Secretar

Silviu Nica


Anexa nr.1

P.U.D. - LOTIZÃRI SIBIU

Nr.
crt.
ºi planºã
Adresã ºi suprafaÞã
Loturi propuse
CapacitĂŁĂži ĂŽn
clĂŁdiri
Dotare
utilitĂŁĂži
   
Nr.
SuprafeĂže
   
1.

A1

str.VerzĂŁriei nr.41

S= 1154,00 mp.

2
Lot A= 577 mp.

Lot B = 577 mp.

2 ap.+sp.prest.

serv.

A + C + Ee
2.

A2.

str. MirĂŁslĂŁu nr.18

S= 242,82 mp.

1
Lot = 242,82 mp 1 ap. A+C+Er
3.

A3

str. AmnaÂş nr.7

S= 892,50 mp.
 
 

str.AmnaÂş nr. 13

S = 890,30 mp.

2
 
 
 
 
 
 

2

Lot A= 400,00 

Lot B =400,00

Acces 92,50 

Lot A = 396,75

Lot B = 399,80

Acces 93,75 

2 ap.

2 ap.
 
 

2 ap. 

2 ap.

A + C + Ee
 
 
 
 

A + C + Ee

4.

A4

str. Litovoi nr.2

S= 635,00 mp.

2
Lot A = 317,50

Lot B = 317,50 

2 ap.

2ap. 

A + C + Ee
5.

A7

str.G-ral MoÂşoiu 

S= 1044,00 mp. 

2
Lot A= 450,00 

Lot B = 594,00

3 ap.

4 ap.

A+C(restudiatĂŁ)+Ee
6.

A8

str.TĂŁlmĂŁcel nr9

S= 985,00 mp.

2
Lot A= 492,00

Lot B= 493,00

4 ap.

4 ap.

A(prelun. cond.) C

(prelung.cond.),

G+Ee

7.

A9

str.Anul 1848 nr.2

S= 457,70 mp.

str. Anul 1848 nr. 4

S= 491,30 mp. 

1
 
 

1

Lot = 457,70
 
 

Lot = 491,30 

2 ap.
 
 

2 ap.

A(ĂŽnlocuire cond.), 

C (reproiectare)

8.

A10

str. Lazaret nr. 18

S = 1029,60 mp.

3
Lot A = 269,70

Lot B = 298,75

Lot C = 292,15

Acces = 169,00

1 ap.

1 ap.

1 ap.

A + C + G + Ee
9.

A11

str. ZĂŁvoi nr. 28

S = 1406,00 mp.
 
 
 
 
 
 

str. ZĂŁvoi nr. 32

S = 1444,00 mp.
 
 
 
 
 
 

str. ZĂŁvoi nr. 34

S = 1444,00 mp. 

4
 
 
 
 
 
 
 
 

4
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot A = 351,50

Lot B = 351,50

Lot C = 351,50

Lot D = 351,50
 
 

Lot A = 361,00

Lot B = 361,00 

Lot C = 361,00 

Lot D = 361,00 
 
 

Lot A = 361,00 

Lot B = 361,00 

Lot C = 361,00 

Lot D = 361,00 

2 ap.

2 ap.

2ap.

2 ap.
 
 

2 ap.

2 ap.

2 ap.

2 ap.
 
 

2 ap.

2 ap.

2 ap.

2 ap.

A+C (reproiectare) 

+ Ee
 
 
 
 
 
 

A+C (reproiectare) + Ee
 
 
 
 
 
 

A+C (reproiectare) + Ee

10

A12

str. ZĂŁvoi nr. 39

S = 1458,00 mp.

2
Lot A = 729,10

Lot B = 729,10 

3 ap.+sp.prest.serv

3 ap.+sp.prest.serv.

A+C (reproiectare) + Ee
11

A13

str.ZĂŁvoi nr.50

S = 927,20 mp.

str.ZĂŁvoi nr. 62

S = 1425,00 mp. 

2
 
 

4

Lot A= 463,60 

Lot B = 463,60

Lot A = 356,25 

Lot B = 356,25

Lot C = 356,25

Lot D = 356,25 

2 ap.+sp.prest.serv

2 ap.+sp.prest.serv

2 ap.

2 ap.

2 ap.

2 ap. 

A+C (reproiectare) + Ee
12

A 14

str. ZĂŁvoi nr. 55

S = 1466,40 mp.

2
Lot A = 733,20

Lot B = 733,20 

3 ap.+sp.prest.serv

3 ap.+sp.prest.serv

A+C (reproiectare) + Ee
13

A 15

str. ZĂŁvoi nr. 73

S = 1259,60 mp. 

2
Lot A = 629,80

Lot B = 629,80

3 ap+sp.prest.serv

3 ap.+sp.prest-serv

A+C (reproiectare) + Ee
14

A16

r
1
Lot = 341,80
2 ap.
A(ĂŽnlocuire cond.),

C + Ee