Hotărârea nr. 181/1998

HOTARIREA NR. 181 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.150/1998
98h181
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 181
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.150/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.47054/1998 al Direcţiei Patrimoniu prin care se propune modificarea art.1, lit.’’b’’ din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.150/1998 în sensul că suprafaţa de teren ce va fi concesionată SNP ’’PETROM’’ SA sucursala Sibiu este de 1540 mp, în loc de 1373 mp, după cum reiese din documentaţia întocmită,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 
HOTĂRĂŞTE
 

Articol unic. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.150/1998 în sensul că art.1, lit.’’b’’ va avea următorul cuprins:

’’ Terenul în suprafaţă de 1540 mp din parcarea aflată în partea stângă a staţiei, pe şoseaua Alba Iulia. ’’

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica