Hotărârea nr. 180/1998

HOTARIREA NR. 180 privind modificarea Anexelor 6A și 6B din Hot Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998
98h180
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A    N R . 180
privind modificarea Anexelor 6A ºi 6B din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinara din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.46850/1998 al DirecÞiei Tehnice ºi al DirecÞiei Economice din Primaria Municipiului Sibiu, prin care se propune modificarea Anexelor 6A ºi 6B la care se face referire În art.3 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/21.10.1998,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(2), litera e, din Legea 69/1991 republicatã, ale Ordonanþei de Urgenþã nr.14/1998, ale art.29, alin.(4) ºi (10) din Legea nr.72/1996 a Finanþelor Publice precum ºi ale art.34,din Legea nr.109/1998 privind bugetul de stat pe anul 1998,

În temeiul prevederilor art.28, din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã ,

 

HOTÃRêTE :
 

Art.1 Se modificã Anexele 6A ºi 6B la care se face referire În art.3 din Hotãrârea Consiliului Local nr.159/21.10.1998, conform anexelor 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre

Art.2 DirecÞia Tehnica, DirecÞia Economica ºi SC Apã-Canal SA Sibiu, vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica