Hotărârea nr. 179/1998

HOTARIREA NR. 179 privind desemnarea evaluatorilor selectați și aprobarea unor restricții pentru vânzarea spațiilor comerciale
98h179
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A   N R . 179
privind desemnarea evaluatorilor selectaÞi ºi aprobarea unor restricÞii pentru vânzarea spaÞiilor comerciale

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând referatul Comisiei de negociere constituitã prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/1998 În vederea aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului României nr.505/1998 pentru modificarea Hotãrârii Guvernului României nr. 389/1996 privind transmiterea unor spaÞii comerciale aflate În administrarea consiliilor locale ºi a regiilor autonome cãtre actualii deÞinãtori ºi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,

Prin care se propune, ĂŽn urma selecĂžiei efectuate pentru ofertele depuse de cĂŁtre evaluatori (persoane juridice Âşi fizice), desemnarea a doi evaluatori pentru aceastĂŁ operaĂžiune din cei patru ofertanĂži,

Stabilirea unor restricÞii la vânzarea spaÞiilor comerciale ºi plata de cãtre beneficiarul studiului de evaluare a unei sume În contul S.C. URBANA S.A. pentru acoperirea cheltuielilor fãcute cu ocazia verificãrilor documentaÞiilor ºi Încheierii contractelor,

În baza Hotãrârii Guvernului României nr.389/1996 modificatã prin Hotãrârea Guvernului României nr.505/1998 ºi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia,

Avându-se În vedere prevederile art.20, al.2, lit. "g", lit. "s", ale art.81, ale art.82, al.2 ºi ale art.84, al.1 ºi 3 din Legea nr.69/1991, republicatã,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã ª T E

 

Art.1. Se aprobĂŁ ca S.C. SIBCONSULT S.R.L. cu sediul ĂŽn Sibiu, str. TurnĂŁtoriei, bl.8, ap.9 Âşi ing. Liviu FĂŁciu - persoanĂŁ fizicĂŁ autorizatĂŁ, sĂŁ ĂŽntocmeascĂŁ documentaĂžiile de evaluare a spaĂžiilor comerciale aflate ĂŽn administrarea S.C. URBANA S.A. Âşi a Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn vederea transmiterii acestora cĂŁtre actualii deĂžinĂŁtori.

Art.2. Se exclud de la vânzare, pe lângã situaÞiile prevãzute de lege, urmãtoarele:

a) spaÞiile situate În imobile aflate Într-un litigiu care vizeazã revendicarea dreptului de proprietate al acestora pânã la soluÞionarea definitivã a litigiului;

b) spaÞiile pentru care actualii chiriaºi au debite faÞã de administrator sau proprietar provenite din neplata chiriei. Aceste spaÞii se vor vinde la licitaÞie publicã pe baza unei metodologii stabilite de Comisia de negociere ºi aprobatã În Consiliul Local.

Art.3. Se percepe o sumã de 50 % din costul expertizei plãtitã de cumpãrãtor ºi depusã În contul S.C. URBANA S.A. În vederea acoperirii cheltuielilor efectuate cu prilejul verificãrii documentaÞiei de evaluare ºi a Întocmirii formelor de vânzare-cumpãrare.

Art.4. Cu ducerea la ĂŽndeplinire a prezentei se ĂŽnsĂŁrcineazĂŁ Comisia de negociere, S.C. URBANA S.A., DirecĂžia Patrimoniu Âşi DirecĂžia EconomicĂŁ din cadrul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu.

 

 AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

Silviu Nica