Hotărârea nr. 178/1998

HOTARIREA NR. 178 privind aprobarea salariului și a indemnizației pentru directorul, membrii consiliului de administrație și cenzorii SC DRUMURI SI PRESTÃRI CONSTRUCÞII SA
98h178
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 178
privind aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC DRUMURI SI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.46828/1998, al Direcţiei Administraţie prin care se propune aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul general, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, având în vedere adresa nr.1561/16.10.1998 a SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

Văzând prevederile Actului constitutiv al SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.81/1998,

În conformitate cu prevederile art.111, alin (2), lit.’’c’’, art.148 şi art.156, alin (3) din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, ale art.5, alin. (1), lit. ’’b’’ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, şi ale art.20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Directorul general al SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, ing. Gheorghe Tuluc, va fi retribuit începând cu data de 01.09.1998, cu un salariu fix brut de 8.187.500 lei .

Art.2 Membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA, vor beneficia începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 20% din salariul fix brut al directorului general.

Art.3 SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile vlad

SECRETAR

Silviu nica