Hotărârea nr. 177/1998

HOTARIREA NR. 177 privind aprobarea salariului și a indemnizației pentru directorul, membrii consiliului de administrație și cenzorii SC TURSIB SA
98h177
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

H O T Ă R Â R E A N R . 177
privind aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC TURSIB SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.ad.46635/1998, al Direcţiei Administraţie prin care se propune aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC TURSIB SA, având în vedere adresa nr.2954/27.10.1998 a Consiliului de administraţie al SC TURSIB SA,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.111, alin (2), lit.’’c’’, art.148 şi art.156, alin (3) din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, ale art.5, alin. (1), lit. ’’b’’ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, şi ale art.20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, republicată,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/1998 şi ale art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.79/1998,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Directorul SC TURSIB SA, ing. Dorel Florian, va fi retribuit începând cu data de 01.09.1998, cu un salariu fix brut de 8.000.000 lei .

Art.2 Membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC TURSIB SA, vor beneficia începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 20% din salariul directorului.

Art.3 SC TURSIB SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica