Hotărârea nr. 176/1998

HOTARIREA NR. 176 privind aprobarea salariului și a îndemnizației pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administrație și cenzorii SC URBANA SA
98h176
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 176
privind aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC URBANA SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.101998,

Analizând referatul nr.46827/1998, al Direcţiei Administraţie prin care se propune aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC URBANA SA, având în vedere adresa nr.577/21.09.1998 a SC URBANA SA,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.111, alin (2), lit.’’c’’, art.148 şi art.156, alin (3) din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, ale art.5, alin. (1), lit. ’’b’’ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, şi ale art.20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, republicată,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/1998 şi ale art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.82/1998,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Directorul SC URBANA SA, ing. Ioan Mărie, va fi retribuit începând cu data de 01.09.1998, cu un salariu lunar de 6.000.000 lei şi o indemnizaţie de conducere în sumă de 1.500.000 lei/lună.

Art.2 Membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC URBANA SA, vor beneficia începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 20% din salariul fix brut al directorului.

Art.3 SC URBANA SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica