Hotărârea nr. 175/1998

HOTARIREA NR. 175 privind aprobarea salariului și a îndemnizației pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administrație și cenzorii SC APA CANAL SA
98h175

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T Ă R Â R E A N R . 175

privind aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC APA CANAL SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.46826/1998, al Direcţiei Administraţie prin care se propune aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC APA CANAL SA, având în vedere adresa nr.14/23.09.1998 a Consiliului de administraţie al SC APA CANAL SA,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

Văzând prevederile Actului constitutiv al SC APĂ CANAL SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.78/1998,

În conformitate cu prevederile art.111, alin (2), lit.’’c’’, art.148 şi art.156, alin (3) din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, ale art.5, alin. (1), lit. ’’b’’ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, şi ale art.20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Directorul SC APĂ CANAL SA, ing. Mircea Niculescu, va fi retribuit începând cu data de 01.09.1998, cu un salariu lunar de 7.000.000 lei şi o indemnizaţie de conducere în sumă de 1.500.000 lei/lună.

Art.2 Membrii externi ai consiliului de administraţie şi cenzorii SC APĂ CANAL SA, vor beneficia începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 20% din salariul fix brut al directorului.

Art.3 SC APĂ CANAL SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica