Hotărârea nr. 174/1998

HOTARIREA NR. 174 privind aprobarea salariului și a indemnizației pentru directorul, membrii consiliului de administrație și cenzorii SC ENERGIE TERMICÃ SA
98h174
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 174
privind aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC ENERGIE TERMICĂ SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.46824/1998, al Direcţiei Administraţie prin care se propune aprobarea salariului şi a indemnizaţiei pentru directorul, membrii consiliului de administraţie şi cenzorii SC ENERGIE TERMICĂ SA, având în vedere adresa nr.146/6.10.1998 a SC ENERGIE TERMICĂ SA,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.111, alin (2), lit.’’c’’, art.148 şi art.156, alin (3) din Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, ale art.5, alin. (1), lit. ’’b’’ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, şi ale art.20, alin. (3) din Legea nr.69/1991, republicată,

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.47/1998 şi nr.80/1998, art.1,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Directorul SC ENERGIE TERMICĂ SA, ing. Ilie Grădinar, va fi retribuit începând cu data de 01.09.1998, cu un salariu lunar de 7.000.000 lei.

Art.2 Membrii consiliului de administraţie al SC ENERGIE TERMICĂ SA vor beneficia începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 20% din salariul directorului, iar cenzorii SC ENERGIE TERMICĂ SA, începând cu data de 01.09.1998, de o indemnizaţie lunară în procent de 15% din salariul directorului

Art.3 SC ENERGIE TERMICĂ SA va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica