Hotărârea nr. 173/1998

HOTARIREA NR. 173 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/1998 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/1998
98h173
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 173
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/1998 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/1998
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ş edinţ a ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.46149/1998, al Direcţiei Patrimoniu şi avizul Comisiei de Comerţ şi Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/1998 şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit. “ g “ din Legea nr.69/1991,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.139/1998, prin excluderea din anexa acesteia a poziţiei nr. 5, privind spaţiul ocupat de S.C. NOVAMOND S.R.L. situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 14.

Art.2 Se completează art.4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.138/1998, cu următoarea menţiune: ’’Se prelungeşte contractul de închiriere pentru spaţiul din Sibiu, str. Doljului nr. 8, al actualului deţinător S.C. ’’FARMACIA ’’´S.R.L. până la 31.12.1998 ’’.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Patrimoniu şi S.C. URBANA S.A.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica