Hotărârea nr. 171/1998

HOTARIREA NR. 171 privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Orase -Energie în România pe anul 1998
98h171
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 171
privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Asociaţia Orase -Energie în România pe anul 1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în sedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizînd referatul nr. 42683/30.09.1998, al Direcţiei Economice prin care se propune plata cotizaţiei pentru Asociaţia Oraşe -Energie în România pentru anul 1998

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 91/1994 şi ale Statutului Asociaţiei , titlul 2 , art 8 , punctul 8.3,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu art.20, alin.(2) , lit. ’’e’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

Art. 1 Se aprobă plata sumei de 1.700.380 lei ,reprezentând cotizaţia Municipiului Sibiu pe anul 1998 , ca membru al Asociaţiei Oraşe Energie în România .

Art. 2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Economică .

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

Silviu Nica