Hotărârea nr. 170/1998

HOTARIREA NR. 170 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru " Magazin laborator patiserie și sediu firmă, str. Alexandru Ioan Cuza"
98h170
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 170
privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru " Magazin laborator patiserie Âşi sediu firmĂŁ, str. Alexandru Ioan Cuza"

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând Referatul nr. 359901998 prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului propune aprobarea documentaÞiei " PUD Magazin, laborator patiserie ºi sediu firmã" str. A.I.Cuza nr. 1, proiect nr. 1/1998, Întocmit de arh. Smaranda Câmpeanu,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea moumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 20 litera "m" din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.50/1991 republicatã, ale art. 2 ºi art. 36 din Hotãrârea Guvernului României nr.525/1996 precum ºi Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,
 

H O T Ã R Ã ª T E:

 

Art.1 Se aprobã documentaÞia "PUD Magazin laborator patiserie ºi sediu firmã str. A.I.Cuza nr. 1 proiect nr. 1/1998 Întocmit de arh. S. Câmpeanu, În varianta E, cu ÎmbunãtãÞirea volumetriei În zona de racordare spre B-dul V. Milea ºi cu respectarea condiÞiilor din avize.

Art.2 DirecÞia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

Silviu Nica