Hotărârea nr. 169/1998

HOTARIREA NR. 169 privind rapoartele de expertiză întocmite în vederea delimitării sau partajării unor imobile aflate în indiviziune .
98h169
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 169
privind rapoartele de expertizĂŁ ĂŽntocmite ĂŽn vederea delimitĂŁrii sau partajĂŁrii unor imobile aflate ĂŽn indiviziune
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.728 din Codul civil ºi al art.84, alin.3 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã ª T E :
 

Art.1 Se Însuºesc rapoartele de expertizã cuprinse În Anexa nr.I care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Nu se Însuºesc rapoartele de expertizã cuprinse În Anexa nr.II care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3 Serviciul juridic-contencios se va Îngriji de punerea În aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri ºi de comunicarea ei cãtre instanÞa judecãtoreascã.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica


Anexa nr.1 la Hotãrârea nr.169/1998

 

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin.(3) din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulaĂžie Âşi a
sultelor ĂŽn litigiile privind delimitarea sau partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune,
ĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local
 
 
Nr. crt.
Nr.
dosar 
instanÞã
Coproprietari
Cote
Adresa
Nr.
camere
Valoarea
de 
ciculaĂžie
-mii lei-
Sulta 
cuvenitĂŁ
-mii lei-
SuprfaÞã
teren
-mp-
ObservaĂžii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
1.
 
 
 
40738
din 
1998
Statul Român
 
Gierscher Petru
1/4
 
3/4
 
Fragilor
nr.10
 
 
2
 
conform
Lg.112/95
 
 
 
3.877,9
 
450
Se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ pe cale amiabilĂŁ, imobilul fiind nepartajabil ĂŽn naturĂŁ, cota de 1/4 fiind trecutĂŁ la stat prin plecarea ĂŽn strĂŁinĂŁtate a unui membru din familie. Imobilul nu este ocupat de cĂŁtre chiriaÂşi.
 
 
2.
 
 
 
5500/97
Pamfil Ilie
Pamfil Virgil
Radu Dumitru
Mitea Aurelia
Statul Român
 
Cota din pivniÞã
25,11
26/81
33;03
9,65
 
 
 
 
Morilor
nr.53
 
 
 
 
1 pivniÞã
 
 
 
 
6.276,0
 
 
 
 
5.289,5
 
 
 
 
49,43mp
Se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ, pivniĂža fiind comunĂŁ ĂŽn folosinĂža proprietarilor 

apartamentelor cumpĂŁrate de la stat cu plata sultei de 5.289,5 mii lei

 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
5979/98
 
 

 

 
 
PaÂşcalĂŁu M.
 
Telmann Margarette
 
Statul Român
 
71/160
 
 
71/160
 
 
18/160
 
 
 
 
 
9 Mai
nr.10
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
170446,6
 
33250,0
PaÂşcalĂŁu
 
13150,0
Telmann
 
 
 
 
 
277
Se Însuºeºte raportul de experizã În sensul partajãrii În naturã a imobilului, conform folosinÞei actuale având În vedere cã apartamentul 3 este ocupat de cãtre chiriaºi.
 

Anexa nr.2 la Hotãrârea nr.169/1998

 

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art.84 alin.(3) din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulaĂžie Âşi a
sultelor ĂŽn litigiile privind delimitarea sau partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune,
neĂŽnsuÂşite de cĂŁtre Consiliul Local
Nr. crt. Nr. dosar  instanÞã Coproprietari Cote Adresa Nr. camere Valoarea de  ciculaĂžie -mii lei- Sulta  cuvenitĂŁ -mii lei- SuprfaÞã teren -mp- ObservaĂžii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1.     5901/ 1998   Micu Maria  

   Statul Român    

  12/14     2/14       Pasajul ScĂŁrilor nr.4       4       99400       16.600       226 Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ ĂŽntrucât la deplasarea localĂŁ efectuatĂŁ s-a constatat existenĂža a douĂŁ apartamente distincte cu 2 bĂŁi, 2 bucĂŁtĂŁrii Âşi accese separate, ca atare este necesarĂŁ ĂŽntocmirea unui supliment de expertizĂŁ ĂŽn acest sens, ĂŽntrucât actuala expertizĂŁ nu prevede posibilitatea ĂŽmpĂŁrĂžirii ĂŽn 2 apartamente a imobilului.
        2.       3391/1998         Brener Rike   Nicolae Liviu   Statul Român   8/16   7/16   1/16         N. BĂŁlcescu nr.22       5 camere + 2 spaĂžii comerciale         324.100         -         419 Nu se ĂŽnsuÂşeÂşte raportul de expertizĂŁ, ĂŽntrucât imobilul este compus din 3 apartamente, iar ĂŽn prezent, apartamentul care aparĂžine statului este locuit de chiriaÂşi. FaÞã de aceastĂŁ situaĂžie propunem efectuarea unui supliment de expertizĂŁ care sĂŁ stabileascĂŁ partajarea ĂŽn naturĂŁ a imobilului.