Hotărârea nr. 168/1998

HOTARIREA NR. 168 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia Socială pentru analizarea solicitărilor privind construcția de locuințe noi în baza Ordonanței de Guvern nr.19/1994
98h168
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 168
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu ĂŽn Comisia SocialĂŁ pentru analizarea solicitĂŁrilor privind construcĂžia de locuinĂže noi ĂŽn baza OrdonanĂžei de Guvern nr.19/1994

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.45702/1998, al DirecÞiei Patrimoniu prin care se propune numirea unui reprezentant al Consiliului Local În Comisia Socialã pentru analizarea solicitãrilor privind construcÞia de locuinÞe noi, În baza OrdonanÞei Guvernului României nr.19/1994,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991 ºi ale Normei nr.30501/1994 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr.19/1994, lit.C, pct.2,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 
HOTÃRêTE:

 

Articol unic. Se numeºte dl. Aurel Colomei reprezentant al Consiliului Local În Comisia Socialã pentru analizarea solicitãrilor privind construcÞia de locuinÞe noi, În baza OrdonanÞei Guvernului României nr.19/1994.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica