Hotărârea nr. 167/1998

HOTARIREA NR. 167 privind completarea Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Sibiu
98h167
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 167
 privind completarea Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de CetĂŁĂžean de Onoare al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.45701/1998, al DirecÞiei AdministraÞie, prin care se propune completarea Comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de CetãÞean de Onoare al Municipiului Sibiu

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.36, din Legea nr.69/1991 ºi ale Statutului Municipiului Sibiu,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 
HOTÃRêTE:

 

Articol unic. Se completeazĂŁ Comisia care face propuneri pentru acordarea titlului de CetĂŁĂžean de Onoare al Municipiului Sibiu cu dl. consilier Mihail Florin Zavat.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica