Hotărârea nr. 166/1998

HOTARIREA NR. 166 privind aprobarea organigramei și numărului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h166
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 166
privind aprobarea organigramei Âşi numĂŁrului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând referatul 46929/29.10.1998 privind aprobarea organigramei, a numãrului de personal din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum ºi a Regulamentului de organizare ºi funcÞionare al acestuia,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit. "d", din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã ª T E:

 

Art.1 Se aprobã modificarea organigramei ºi numãrului de personal al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 La data intrãrii În vigoare a prezentei hotãrâri se modificã Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.80/1997 privind modificarea organigramei ºi a statului de funcÞii ale Primãriei Municipiului Sibiu.

Art.3 Primarul, viceprimarii ºi secretarul municipiului Sibiu, vor duce la Îndeplinire prezenta hotãrâre.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica


Anexa nr. 1