Hotărârea nr. 165/1998

HOTARIREA NR. 165 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu
98h165
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 165
privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit î n şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.34235/1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu , prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a unui teren de 450 mp. limitrof cu “ Cinematograful “ 500 locuri din Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, către RADEF “ ROMĂNIAFILM “ , pentru reorganizarea frontului de perspectivă spre piaţă prin extinderea clădirii şi supraetajarea ei,

Având în vedere prevederile art.12, lit.“ b “ din Legea nr.50/1991,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20 lit."g" din Legea nr.69/1991,

In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 
HOTĂRĂŞTE
 

Art.1 Se concesionează fără licitaţie publică terenul cu suprafaţa de 450 mp, situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu, către RADEF “ ROMÂNIAFILM “.
Terenul este proprietatea Statului Român şi este înscris în C.F. Sibiu 17.725 cu nr. top. 4060/2.

Art.2 Durata concesionării este de 99 ani.

Art.3 Preţul de concesionare este de 500.000 lei/mp.

Art.4 Documentaţia de concesionare va fi întocmită ulterior de către beneficiar.

Art 5 Se vor respecta condiţiile prevăzute în H.C.L. nr. 143/27.10.1997, privind avizarea documentaţiei “PUD Piaţa Aurel Vlaicu “ , proiect nr. 26006/1997.

Art.6 Durata de execuţie a investiţiei este de 36 luni de la data concesionării, în caz contrar pierzându-se dreptul de concesionare.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.
 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

Silviu Nica