Hotărârea nr. 164/1998

HOTARIREA NR. 164 privind avizarea documentației PUD Locuințe sociale și de necesitate Zona str. Reșița
98h164
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 164
privind avizarea documentaĂžiei PUD LocuinĂže sociale Âşi de necesitate Zona str. ReÂşiĂža

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.34626/1998 prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului propune avizarea documentaÞiei PUD LocuinÞe sociale ºi de necesitate zona str. ReºiÞa proiect nr. 48/1997, Întocmit de arh. Veseli Paul,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea moumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art.20 lit.'m' din Legea nr.69/1991, ale Legii nr.50/1991 republicatã, ale art.2 ºi art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr.525/1996 precum ºi Ordinul MLPAT nr.91/1991,

In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicatĂŁ, privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ,

 

H O T Ã R Ã ª T E:
 
 

Art.1 Se avizeazĂŁ documentaĂžia PUD LocuinĂže sociale Âşi de necesitate zona str. ReÂşiĂža, proiect nr.48/1997, ĂŽntocmit de arh. Veseli Paul, ĂŽn varianta V1M cu creÂşterea numĂŁrului de parcaje Âşi respectarea condiĂžiilor din avize (prelungirea reĂželelor edilitare).

Art.2 DirecÞia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului va asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

Silviu Nica