Hotărârea nr. 163/1998

HOTARIREA NR. 163 privind aderarea municipiului Sibiu, la Asociația orașelor istorice din România
98h163
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A    N R . 163
privind aderarea municipiului Sibiu, la Asociaţia oraşelor istorice din România
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit î n şedinţ a ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.44.688/1998, prin care Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, propune aderarea Municipiului Sibiu, la Asociaţia Oraşelor Istorice din România,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ v ’’din Legea nr.69/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Sibiu, ca membru al Asociaţiei Oraşelor Istorice din România, cu sediul în Bucureşti - Primăria Sectorului 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr.29-31.

Art.2 Se aprobă Proiectul Statutului Asociaţiei Oraşelor Istorice din România, cuprins în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.135/1996, dl. primar av. Dan Condurat, va reprezenta municipiul în această Asociaţie.

Art.4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Economică vor urmări obiectivele , atribuţiile , sarcinile şi drepturile ce revin din asociere.
 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998.
 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica


Proiect

STATUTUL
de organizare şi funcţionare a
ASOCIAŢIEI ORAŞELOR ISTORICE DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I

DENUMIRE, SEDIU ŞI SCOP

Art.1 Oraşele istorice din România se constituie în ’’Asociaţia Oraşelor Istorice din România’’(F.O.I.R.).

Art.2 Sediul Asociaţiei este în România, Municipiul Bucureşti

Art.3 Asociaţia Oraşelor Istorice din România este o asociaţie aoplitică, neguvernamentală, non-profit şi funcţionează în condiţiile prezentului Statut şi actului de constituire, potrivit legii.

Art.4 Asociaţia se constituie pe termen nelimitat şi dobândeşte personalitate juridică din momentul înregistrării la autoritatea competentă, în condiţiile legii.

Art.5 (1) Oraşele istorice, în sensul prezentului Statut, reprezintă unităţi administrativ-teritoriale din România organizate, potrivit legii, ca oraşe sau municipii, pe al căror teritoriu administrativ se află monumente istorice.

(2) Monumentele istorice sunt bunuri imobile sau ansambluri de bunuri imobile care prezintă valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnico-ştiinţific. Art.6 Scopul Asociaţiei este de a promova şi asigura prosperitatea şi conservarea oraşelor istorice.

Art.7 Asociaţia Oraşelor Istorice din România în concordanţă cu scopul constituirii sale, va acţiona pentru realizarea următoarelor obiective principale:

1. Promovarea legislaţiei specifice conservării oraşelor istorice şi protejării monumentelor istorice din teritoriul administrativ al acestora.

2. Apărarea comunităţilor locale împotriva efectelor unor acte normative sau acţiuni economico-sociale de natură a afecta patrimoniul cultural-istoric al oraşelor.

3. Participarea la procesul de iniţiere şi elaborare a propunerilor de acte normative care vizează activitatea economică, socială şi culturală a unităţilor administartiv teritoriale, a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice de interes local şi a altor persoane juridice rezidente pe teritoriul administrativ al oraşelor istorice.

4. Stabilirea şi încurajarea contactelor între oraşele istorice din România, precum şi între acestea şi unităţile administrative şi autorităţile locale similare din străinătate.

5. Organizarea de seminarii de lucru şi conferinţe privind probleme de interes comun.

6. Punerea în valoare a obiectivelor istorice prin promovarea turismului şi integrarea acestora în circuitul turistic mondial.

7. Elaborarea de programe şi proiecte privind protejarea şi conservarea oraşelor istorice şi a monumentelor istorice, pentru a fi supuse spre aprobare şi finanţare Guvernului României şi Uniunii Europene.

8. Editarea unor lucrări şi studii de informare şi documentare, inclusiv a unui buletin periodic.

9. Colaborarea cu autorităţile publice la elaborarea programelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a terotoriului pentru zonele în care se găsesc monumentele istorice.

Art.8 Scopul şi obiectivele propuse se realizează în cadrul Asociaţiei prin:

a) Organizarea de întruniri, dezbateri, mese rotunde şi conferinţe de presă, în cadrul cărora se vor prezenta declaraţii, comunicate, proteste.

b) Organizarea de seminarii de lucru în legătură cu probleme de interes comun.

c) Adoptarea de hotărâri, recomandări, instrucţiuni.

d) editarea unor publicaţii proprii.

CAPITOLUL II

MEMBRII

Art.9 Pot fi membrii ai Asociaţiei unităţile administrativ-teritoriale organizate, potrivit legii, ca oraşe sau municipii, pe al căror teritoriu administrativ se află monumente istorice, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti.

Oraşele istorice sunt reprezentate de primari sau de o o persoană împuternicită de aceştia.

Art.10 Aderarea la Asociaţie se face la cererea reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice, cu indicarea denumirii, sediului, actului de înscriere ca persoană juridică şi Statutul de oraş

Art.11 Calitatea de membru al Asociaţiei încetează:

a) La cererea reprezentanţilor legali.

b) Prin pierderea personalităţii juridice şi a Statutului de oraş.

c) Pentru cazurile de dizolvare a Asociaţiei.

d) Prin excludere. Excluderea poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală, în situaţii de încălcare (flagrantă) a prevederilor Statutului cum sunt: refuzul repetat şi nemotivat de a participa la trei sesiuni consecutive sau neplata timp de doi ani a cotizaţiei de membru, sau în alte situaţii deosebite constatate de Comitetul Director.

Art.12 Membrii Federaţiei au următoarele drepturi:

a) Să aleagă şi să fie aleşi în Organele de conducere.

b) Să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe ordinea de zi.

c) Să solicite motivat încluderea pe ordinea de zi şi a altor probleme decât cele anunţate.

d) Să solicite şi să obţină sprijin din partea organelor de conducere şi a celorlalţi membri în vederea soluţionării unor probleme privind obiectul de activitate al Federaţiei.

e) Să formuleze cereri, propuneri, sesizări.

f) să ia cunoştinţă despre conţinutul declaraţiilor, comunicatelor, recomandărilor, hotărârilor şi a altor acte adoptate în lipsa lor.

g) Accesul neîngrădit la banca de date şi de informaţii a Asociaţiei.

h) Să participe la procesul de iniţiere şi elaborare a propunerilor de acte normative care vizează activitatea economică, socială şi culturală a oraşelor istorice.

i) Să adopte poziţii separate asupra documentelor adoptate sau emise în lipsa lor.

Art.13 Calitatea de membru al Asociaţiei se suspendă în situaţia neplăţii cotizaţiei anuale până la 31 iulie.

Pe perioada suspendării, membrul Asociaţiei îşi pierde toate drepturile

prevăzute în Senat.

Art.14 Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

a) Respectarea prevederilor Statutului.

b) Participarea la lucrările organelor Asociaţiei.

c) Plata anuală a unei cotizaţii stabilite de către Adunarea Generală a Federaţiei până la 31 Iulie.

d) Participarea la susţinerea materială a Asociaţiei în condiţiile stabilite şi cu respectarea prevederilor statutului.

e) Să contribuie, prin mijloace licite la realizarea scopului Asociaţiei.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA

Art.15 Structurile organizatorice ale Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală

b) Comitetul Director

c) Comisiile de specialitate

Art.16 Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi se compune din primarii oraşelor istorice ale Asociaţiei.

Art.17 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe trimestru şi în sesiuni extraordinare de câte ori este necesar, la convocarea Comitetul Director sau din iniţiativa a cel puţin din membri.

Convocarea va trebui să cuprindă locul, data şi ordinea de zi.

În afara cazurilor urgente, convocarea trebuie comunicată cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită.

Art.18 Sesiunile se consideră statutare dacă participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot, adoptându-se hotărâri şi alte documente cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi.

Sesiunile sunt conduse de un prezidiu format de 5-7 membri.

Art.19 Adunarea Generală hotărăşte:

a) Asupra admiterii (aderării) şi încetării calităţii de membru al Asociaţiei.

b) Asupra modului de votare.

c) Asupra alegerii şi revocării membrilor Comitetului Director (şi a Comisiilor de specialitate).

d) Asupra dizolvării.

e) Asupra înfiinţării de instituţii.

f) Asupra asocierii cu alte organisme similare din străinătate.

g) Emite avize şi acoduri.

h) Adoptă Regulamentul de funcţionare.

i) Analizează şi controlează activitatea Preşedintelui, a Comitetului Director, a Comisiilor şi instituţiilor de specialitate.

Art.20 Hotărârile privind dezvoltarea Asociaţiei, aprobarea planului de venituri

şi cheltuieli, stabilirea cotizaţiei, modificarea statutului, asocierea cu alte organisme din străinătate, înfinţarea de instituţii, excluderea din Asociaţie, se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei.

Art.21 Comitetul Director este organul executiv al Asociaţiei, ales de Adunarea Generală, din rândul membrilor săi, pe o durata de doi ani, compus din 15 membri şi 4 membri supleanţi, astfel încât să fie reprezentate toate provinciile din ţară.

Art.22 Comitetul Director îşi alege, dintre membri săi un Preşedinte; doi Vicepreşdinţi şi un Secretar, care vor asigura desfăşurarea activităţii (executive), în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului Statut.

Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul Comitetului Director sunt, în acelaşi timp, şi Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul Asociaţiei.

Art.23 Comitetul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui sau a o 1/3 din membrii săi şi lucrează în mod legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.

Emite decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

La şedinţele Comitetului Director vor participa, fără drept de vot şi Preşedinţii Comisiilor Permanente, pe probleme.

Membrii Comitetului Director nu pot întreprinde, în numele Federaţiei, acţiuni cu caracter politic.

Art. 24 Comitetul Director exercită următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea Generală în sesiuni, stabileşte ordinea de zi şi asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a lucrărilor;

b) stabileşte formele de convocare;

c) asigură, dintre membrii săi, secretariatul Adunării Generale;

d) adoptă declaraţii şi face recomandări în probleme ce privesc oraşele istorice;

e) emite avize şi acorduri;

f) întocmesc proiecte de hotărâri pentru sesiuniIe Adunării Generale;

g) informează Adunarea Generala dospre activitatea proprie desfăşurata de la sesiunea precedentă precum şi asupra problemelor ivite în activitatea economică, socia1ă, culturală a oraşelor;

h) aduce la îndeplinire hotărârile şi actele adoptate de Adunarea Genera1ă;

i) numeşte dintre membrii Asociaţiei un purtător de cuvânt şi stabileşte sarcinile acestuia;

j) stabileşte sarcini pentru membri Comitetului Director,

k) constată suspendarea calităţii de membru şi o aduce la cunoştinţa Adunării Generale;

l) emite mandate delegaţilor ce reprezintă Asociaţia;

m) îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite de Adunarea Generală, dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Asociaţiei;.

Art.25 Preşedintele Comitetului Director îndeplineşte urmatoarele atribuţii:

a) conduce lucrările Adunării Generale şi propune prezidiul sesiunii;

b) convoacă şedinţele Comitetului Director şi conduce lucrările acestuia;

c) reprezintă Federaţia în relaţia cu terţii;

d) semnează actele şi documentele adoptate de organele Asociaţie;

e) stabileşte atribuţiile Vicepreşedinţilor, Secretarului şi membrilor Comitetului Director;

f) coordonează activitatea Comisiilor de specialitate;

g) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor Adunării Generale şi Comitetului Director;

h) exercită controlul sub îndrumarea activităţii membrilor Comitetului Director şi a instituţiilor;

i) administrează şi gestionează patrimoniul Asociaţiei;

j) exercită orice alte atribuţii dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Asociaţiei;

k) asigură împreună cu Secretarul Asociaţiei predarea patrimoniului, a gestiunii, arhivei şi datelor necesare bunei funcţionări a noului Comitet Director în continuare.

Art.26 Pentru cuprinderea tuturor problemelor economice, sociale, culturale din oraşe, Adunarea Generală poate constitui Comisii de specialitate, temporare sau permanente, pe domenii principale de activitate, din ceilalţi reprezentanfi ai Asociaţiei. Modul de constituire şi de lucru, domeniile de activitate, atribuţiile şi competenţele Comisiilor se stabilesc prin hotărâri ale Adunării Generale.

Art.27 Pentru controlul asupra modului de a administrare şi gestionare a

patrimoniul Asociaţiei, Adunarea Generală va constitui, după caz, dintre membri săi, o Comisie de Cenzori, stabilindu-i competenţa şi atribuţiile prin

hotărâre. (separată).

 CAPITOLUL V

PATRIMONIUL

Art.28 Patrimoniul Asociaţiei se constituie din contribuţia materia1ă şi

financiară a membrilor săi şi va fi afectat numai pentru asigurarea desfăşurării activităţilor necesare realizării scopului.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de lei.

Art.29 In condiţiile legii, Asociaţia poate dobândi bunuri şi donaţii, subscripţii şi subvenţii.

În mod accesoriu, în condiţiile Art.40 din Legea nr.21/1924 va putea face întreprinderi economice în legătură cu scopu1 principal al Asociaţiei,

pe baza Adunării Generale.

Art.30 Administrarea şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei se face cu repectarea prevederilor legale

 

PRINCIPALELE SARCINI CARE REVIN ASOCIAŢIEI ORAŞELOR ISTORICE DIN ROMÂNIA

- Intervenţii documentate pentru obţinerea de fonduri din ţară şi străinătate pentru conservarea monumentelor istorice aparţinând oraşelor asociate.

– Mijlocirea de contacte intre oraşele istorice din România şi alte oraşe istorice din alte ţări europene inclusiv acţiuni de înfrăţire.

– Organizarea de întâlniri sistematice inclusiv cu caracter de schimb de experienţă între oraşe istorice din România şi restul ţărilor europene.

– Va acţiona prin toate mijloacele (rnass – media, pliante, internet, etc.) pentru a se face cunoscută în lume oferta artistică, cultura1ă, de istorie turistică a oraşelor istorice din România, promovarea acestora în circuitul turistic mondial.

– ASOClAŢIA trebuie să-şi extindă preocuparea şi asupra cetăţenilor şi a altor monumente din afara oraşelor istorice iar în cadrul oraşelor să-şi extindă atenţia şi asupra bisericilor şi a clădirilor remarcabile.

– Va acţiona alături de primării, pentru a influenţa satisfacerea pe diferite căi inclusiv prin subvenţii bugetare a fondurilor necesare consolidării infrastructuri acestor oraşe.

- Va organiza întâlniri periodice a primarilor oraşelor istorice din România inclusiv întâlniri cu caracter internaţional pentru strângerea relaţiilor şi de documentare

- Urmăreşte promovarea legislaţiei specifice, conservării şi valorificării monumentelor istorice şi a oraşelor care le găzduiesc.

- Urmăreşte adoptarea şi aplicarea reglementărilor de conservare a mediului şi de sistematizare a oraşelor în concordanţă cu cerinţele specifice oraşelor istorice.

- Editarea cu timpul a unui periodic lunar de informare şi documentare.

- Urmăreşte iniţierea unor sponsorizări care să asigure materializarea obiectivelor organizaţiei

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Se asigura prin:

- un preşedinte

- doi vicepreşediţi

FINANCIAR

Asociaţia ar urrna să se asigure prin:

- fonduri din taxe de înscriere

- eventual o cotizaţie anuală

- sponspri

GESTIONAREA ASOCIAŢIEI

Cu tirnpul se va realiza prin;

- un secretar sau director executiv

- un economist

- un jurist

- un translator

Lista se completează cu sugestiile participanţilor la întâlnirea de constituire a ASOCIAŢIEI.

 


Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale ale Europei
Valletta, 2 Octombrie 1998

 

CONFERINŢA EUROPEANA
”ORAŞELE ISTORICE EUROPENE ŞI ASOCIAŢIILE LOR”

 

VALLETTA (MALTA), 1-3 OCTOMBRIE 1998
CONFERINŢA ZONEI MEDITERANEENE CENTRALE
DECLARAŢIA PROIECTULUI FINAL

1. Aproximativ 80 de persoane - reprezentanţi locali şi naţionali, membri ai academiilor şi instituţiilor specializate, au luat parte la Conferinţa ” Oraşele istorice europene şi Asociaţiile lor”.

2. Conferinţa a fost organizată împreună cu Consiliul Europei- Congresul autorităţilor locale şi regionale Europene (CLRAE), cu Asociaţia Consiliilor Locale din Malta, cu sprijinul Ministerului Turismului Maltez şi a autorităţilor guvernamentale.

3. Conferinţa a avut ca principal obiectiv examinarea posibilităţilor de stabilire a Asociaţiei Oraşelor Istorice Europene şi întrebările privitoare la conservarea patrimoniului cultural în Europa.

4. Conferinţa a fost structurată pe numărul raporturilor şi a cazurilor studiate venite din diferite ţări Europene.

 

DECLARATIE

 

5. La încheierea conferinţei dorinţa tuturor participanţilor a fost:

6. De a mulţumi Consiliului Europei şi autorităţilor gazdă pentru modul de organizare a evenimentului.

7. Exprimarea certutudinii că Asociaţia Oraşelor Istorice Europene va putea fi un valoros mijloc pentru apărarea cu tărie a cauzei Oraşelor Istorice în Europa.

8. Părerea unanimă că Asociaţia Oraşelor Istorice Europene trebuie înfiinţată.

9. Propunerea că această Asociaţie trebuie să fie compusă de reprezentanţi ai asociaţiilor naţionale şi ai reţelelor oraşelor istorice în toate ţările membre în Consiliul Europei.

10. Acordul ca obiectivele acestei asociaţii trebuie să fie:

a. Sprijinul la infiinţarea asociaţiilor naţionale a oraşelor istorice în ţările în care nu există aşa ceva, împreună cu un larg număr de membri ai instituţiilor ce susţin oraşele istorice;

b. Să împărtăşească din experienţa şi practica managerială şi a conservării urbanistice;

c. Asigurarea că politica Europeană, şi politicile naţionale reuşesc să facă autorităţile să înţeleagă şi să reflecte la necesitatea şi interesul oraşelor istorice;

d. De a promova viabilitatea şi susţinerea oraşelor istorice, în ideea certă că această conservare a lor promovează dezvoltarea economică;

e. Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului European între oraşele istorice;

f. Inocularea în conştiinţa publică a conservării valorilor culturale a oraşelor istorice în Europa;

g. Sprijinul financiar pentru oraşele istorice şi programele de parteneriate înseamnă descoperirea de relaţii Europene favorabile;

h. Stabilirea de noi contacte şi menţinerea colaborării cu celelalte instituţii Europene şi organizaţii pentru oraşele istorice.

11. Cererea Biroului Camerei Autorităţilor Loca1e a Consiliului Europei pentru a stabil şi a aduna un ”Grup de lucru consultant” format din 6– 7 persoane reprezentând o zonă geografică variată ce trebuie si aibe sarcina de:

a. A face propuneri pentru constituirea, administrarea şi grija subvenţiilor Asociaţiei Europene.;

b. Organizarea in 1999 de întâlniri a reţelelor şi a asociaţiilor naţionale ale oraşelor istorice în ţările membre ale Consiliului Europei, de a examina propunerile Grupului de Lucru şi de a stabili în mod oficia1 Asociaţia Europeană, şi locul de întâlnire;

c. Consultarea în îndeplinirea sarcini1or a tuturor asociaţiilor şi reţelelor ce au fost prezente la Conferinta de la Malta.

12. Cererea Consiliului Europei şi a CLRAE si CDCC de a facilita întâlnirile dintre Grupul de Lucru şi organizaţiile Asociaţiei (menţionat şi la punctul 11).

13. Considerând că înfiinţarea Asociaţiei Europene a Oraşelor Istorice va contribui la o viitoare campanie asupra conservării moştenirii culturale Europene, s-a hotărât un al II-lea Summit al Şefilor de Stat şi Guverne al ţărilor membre ale Consiliului Europei în Octombrie 1997.

14. Cererea CLRAE de a dezbate la Malta atunci când o va decide viitorul program asupra moştenirii arhitecturale Europene.