Hotărârea nr. 162/1998

HOTARIREA NR. 162 privind modificarea art. 7 lit. “c” din Hot Consiliului Local nr. 30/1994 al Municipiului Sibiu modificată şi completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 99/1996 şi nr. 69/1997 ale Municipiului Sibiu
98h162
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A    N R . 162
privind modificarea art. 7 lit. “c” din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/1994 al Municipiului Sibiu modificată şi completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 99/1996 şi nr. 69/1997 ale Municipiului SibiuConsiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.45703/1998, prin care Serviciul Administrare Patrimoniu propune modificarea art. 7 lit. “c” din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.30/1994 modificată şi completată de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nr.99/1996 şi nr.69/1997,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu art.20, lit. “p” din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 


H O T Ă R Ă Ş T E :Articol unic. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 30/1994, urmând ca art. 7 lit. “c” să aibă următorul cuprins:

’’ Art. 7 lit. “c” : Depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri grădini publice, terenuri virane şi pieţe a materialelor de orice fel, ca : utilaje, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare materiale de construcţii şi altele, fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi fără plata taxelor stabilite conform legii.

Materialele aflate pe arterele de circulaţie în condiţiile art. 7 lit. “c”, precum şi materialele prevăzute la art. 3, lit. “b” vor fi considerate abandonate şi pe baza procesului verbal încheiat de agentul constatator vor putea fi ridicate şi transportate de către societăţiile comerciale autorizate de pe raza Municipiului Sibiu având ca obiect de activitate ridicarea şi transportarea bunurilor abandonate pe domeniul public în locuri special amenajate. În procesul verbal încheiat de agentul constatator se vor prevedea: data şi locul ridicării materialelor, felul şi cantitatea acestora şi locul de depozitare.

În termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal, în cazul când posesorul materialelor este cunoscut, cei interesaţi, ce vor dovedi cu acte legale proprietatea sau dreptul de administrare directă asupra materialelor, le vor putea ridica de la locul depozitării, după plata integrală şi anticipată a cheltuielilor de transport şi înmagazinare şi a amenzii.

Dacă în termenul prevăzut la aliniatul precedent materialele nu vor fi reclamate, acestea vor putea fi valorificate la preţurile legale, iar sumele rezultate se vor vărsa la bugetul local, după scăderea cheltuielilor societăţii.

’’

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998
 
 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

SECRETAR

Silviu Nica