Hotărârea nr. 161/1998

HOTARIREA NR. 161 privind modificarea și instituirea de impozite și taxe locale conform Legii nr.27/1994 republicată
98h161
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 161
privind modificarea şi instituirea de impozite şi taxe locale conform Legii nr.27/1994 republicată
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.45346/1998 al Direcţiei Economice privind modificarea şi instituirea impozitelor şi taxelor locale care se aplică din 01.01.1999,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ f ’’ şi ale art.95-97 din Legea nr.69/1991, ale art.43 şi 49,alin.(3) din Legea nr.27/1994, republicată, privind impozitele şi taxele locale, precum şi cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997, pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994,

Având în vedere art.70 din Legea nr.72/1996 a finanţelor publice,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE :
 

Art.1 Se aprobă modificarea impozitelor şi taxelor locale precum şi instituirea de noi taxe prevăzute de Legea 27 / 1994-republicată, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.01.1999.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.168/1997 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.180/1997 şi modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.3/1998 privind impozitele pe teren stabilite pe zone, începând cu data de 01.01.1998.

Art.3 Direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.1998

 

 

PREŞEDINTE

Vasile Vlad

 SECRETAR

 Silviu Nica


Anexa nr.1 la Hotărârea nr.161/1998

 

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI

-pentru persoane fizice 1,0% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor şi normelor de evaluare conform Anexei 1 din Legea nr.27/1994 republicată .

-pentru persoanele juridice 1,5% asupra valorii la care sunt înscrise clădirile în evidenţa contabilă a acestora.

 

II. IMPOZITUL PE TEREN

Încadrarea terenurilor ocupate cu clădiri şi alte construcţii din municipiul Sibiu,în patru zone conform H.C.L.nr.3/1998, în vederea stabilirii impozitului pe teren în anul 1999,după cum urmează:

impozit -lei/mp/an

Zona A-lei/mp 310

Zona B-lei/mp 180

Zona C-lei/mp 115

Zona D-lei/mp 75

III. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

A. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, aparţinând contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cm.cubi sau fracţiune de capacitate sub 500 cm.cubi, după cum urmează:

Taxa - lei/an

-Autoturisme 10.000

-Autobuze,autocare,

microbuze,autocamioane de

orice fel 31.000

-Autotrenuri de orice fel 36.000

-Tractoare înmatriculate în

evidenţele organelor de

politie 20.500

-Motociclete,motorete

şi scutere 5.200

-Biciclete şi tricicluri cu motor 3.900

B. Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote, aparţinând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, în funcţie de capacitatea acestora, astfel:

Capacitate Taxa -lei/an

a. până la o tonă inclusiv 15.500

b. între 1-3 tone,inclusiv 52.000

c. între 3-5 tone,inclusiv 78.000

d. peste 5 tone 98.000

C. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă

taxa -lei / an-

-Luntre, bărci fără motor,

folosite pentru uz şi agrement

personal 2.600

-Bărci fără motor folosite

în alte scopuri 18.000

-Bărci cu motor 52.000

-Bacuri,poduri plutitoare 39.000

-Şalupe 104.000

-Iahturi 1.300.000

-Remorchere şi şlepuri 520.000

-Vapoare pentru fiecare

1000 tone sau fracţiune

de 1000 tone. 130.000.

 

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR ÎN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

Suprafaţa terenurilor taxa lei

pentru care se solicită

certificatul( mp )

1. Certificatul de urbanism

Pentru mediul urban

-până la 150 3.200

-până la 250 4.500

-până la 500 5.800

-până la 750 7.100

-până la 1.000 8.400

-peste 1.000 9.100 + 13 lei /mp pentru suprafeţe mai mari de 1000 mp

2. Autorizaţia de construire pentru lucrările care se autorizează potrivit legii:

-1% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei, inclusiv instalaţiile aferente acesteia, pentru lucrări cu valoare până la 1 miliard lei inclusiv;

-0,5% pentru lucrări peste 1 miliard lei,dar nu mai puţin de 10 milioane lei şi nu mai mult de 300 milioane lei.

Pentru construcţiile de locuinţe,taxele se reduc cu 50%.

Taxele prevăzute la acest punct nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv construcţiile anexe ale acestora ,precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţii publice.

3. Autorizarea de foraje şi escavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări:

-Taxa

-pentru fiecare mp. - 3.900 lei

4. Autorizarea construcţiilor provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea:

-3% din valoarea autorizată a construcţiilor provizorii

5. Autorizaţii de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri :

-2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.

6. Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine,spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor:

-pentru fiecare mp. - 1.550 lei, dar nu mai puţin de 9.100 lei

7. Autorizaţia de desfinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor se taxează cu 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită dezafectată.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor, conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, taxa care se percepe este de 50% din valoarea taxei iniţiale.

9.Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică şi telefonie:

-pentru fiecare instalaţie : - 6.500 lei

10. Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului:

: - 26.000 lei

11. Certificat nomenclatură stradală şi adresă:

: - 5.200 lei

12. TAXE pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor,precum şi viza anuală a acestora.

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

a.) pentru meseriaşi şi cărăuşi - 4.500 lei

b.) pentru cazane de fabricat

rachiu - 10.000 lei

c.) pentru liber profesionişti - 13.000 lei

d.) pentru mori, prese de ulei

şi darace - 26.000 lei

e.) pentru alte activităţi

neprevăzute mai sus - 45.000 lei

B. Autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate contribuabililor.

9.000 lei

13. Alte lucrări:

a.) Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, de fiecare mp.de plan:

- la scara 1: 500 26.000 lei

- la scara 1: 1000 39.000 lei

- la scara 1: 2000 52.000 lei

b.)Eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte

19.500 lei

V.TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE , AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ

a.) Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate ,afişaj şi reclamă datorate în funcţie de dimensiuni:

Lei / an

-sub 1/2mp inclusiv : 19.500 lei

-între 1/2 şi 1mp inclusiv 39.000 lei

-între 1 şi 2 mp.inclusiv 46.000 lei

-între 2 mp.şi 3 mp.

inclusiv 91.000 lei

-între 3 mp.şi 5 mp.

inclusiv 260.000 lei

-peste 5 mp. 71.000 lei fiecare mp.sau fracţiune

b.) Taxa prevăzută pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii de către contribuabili :

Lei / an

-până la 1/2 mp. inclusiv 7.800 lei

-între 1/2 şi 1 mp. inclusiv 13.000 lei

-între 1 şi 2 mp. inclusiv 19.500 lei

-peste 2 mp. 13.000 lei pentru fiecare mp.sau fracţiune

VI. TAXA PENTRU ŞEDEREA PE O DURATĂ MAI MARE DE 48 ORE ÎN STAŢIUNILE TURISTICE

Taxa propusă - 10.000 lei/persoană/zi (persoane fizice în vârstă de peste 18 ani)

Se aplică în conformitate cu capitolul VII din Legea 27 / 1994 republicată

VII. ALTE TAXE LOCALE- stabilite conform articolului 42 din Leg.27/94 republicată

A.) Taxa zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţe, târguri şi oboare.

Nr.crt. Modul de folosire a locului public taxa

(serviciul prestat)

1.Închirierea platourilor - 600 lei/mp/zi

2.Închirierea meselor din beton

-mese acoperite - 2.000 lei/mp/zi

-mese descoperite - 1.300 lei/mp/zi

3.Închirierea spaţiilor de zidărie - 1.900 lei/mp/zi

4.Închirierea tonetelor,chioşcurilor

din tablă - 1.600 lei/mp/zi

5.Închiriere boxă metalică

(sub mese beton) - 600 lei/mp/zi

6.Vânzarea de animale şi păsări,

de fiecare animal sau pasăre astfel:

-bovine,bubaline,cabaline,

porcine peste 6 luni - 10.000 lei/animal/zi

-porcine până la 6 luni,

ovine şi caprine - 3.200 lei/animal/zi

-animale mici şi păsări cu

excepţia puilor de o zi - 1.300 lei/animal/zi

-pui de o zi - 60 lei/pui/zi

7.Ocuparea locurilor necesare vânzării

produselor rezultate din exercitarea unor

activităţi pe cont propriu - 3.200 lei/mp/zi

8.Ocuparea locurilor necesare

vânzării obiectelor de ocazie - 1.900 lei/mp/zi

9.Ocuparea locurilor publice cu mijloace

de transport spre vânzare:

a.) biciclete cu motor,motorete,

scutere,motociclete cu sau fără

ataş,biciclete. - 4.500 lei/mij.tr/zi

b.) alte mijloace de transport cu

tracţiune mecanică de fiecare mijloc - 16.000 lei/mij.tr/zi

de transport inclusiv remorci de orice fel

10. Intrarea persoanelor în târguri

în care se vând obiecte de ocazie - 600 lei/persoană

11.Închiriere boxă pentru

desfacere carne

-P-ţa Cibin-20mp - 130.000lei/boxă/zi

-P-ţa V.Aron-10mp - 65.000 lei/boxă/zi

-P-ţa Rahovei-7mp - 45.500 lei/boxă/zi

12.Tarif cântărire animale - 5.000 lei/animal

13.Tarif închiriere cântare

- 5 - 10 Kg. - 6500 lei/cântar/zi

-100-1000 Kg. - 13.000 lei/cântar/zi

14.Tarif salubrizare pentru

fiecare masă,tarabă,spaţiu - 2.000 lei/mp.zi

15. Tarif utilizare spaţii

frigorifice de fiecare Kg./24 ore - 400 lei/Kg/24 ore

16. Tarif pentru vânzare carne

de la producător. - 400 lei/Kg./zi

17. Tarif pentru parcare temporară

în locuri amenajate în acest scop - 650 lei/auto/oră

18. Tarif utilizare cărucior

platformă - 3.200 lei/cărucior/oră

19.Taxă xerocopiere - 650 lei/copie A4

20.Taxă inchiriere umbrelă - 3.200 lei/zi

21.Taxă închiriere masă pliantră

sau masă metalică - 1.900 lei/zi

22.Taxă închiriere scaun

lemn cu suport metalic - 100 lei/scaun/zi

23.Taxă închiriere tăviţe

aluminiu/material plastic

pentru brânză, carne - 650 lei/bucată/zi

24.Taxă închiriere punct

sacrificare ovine - 6.500 lei/buca

25.Taxă închiriere suport

pentru usturoi. - 250 lei/bucată/zi

26.Taxă publicitate pentru

staţia de amplificare - 130 lei/anunţ

27.Taxă depozitare în spaţii

închise - 1.300 lei/mp/zi

28.Taxă colet,sac,lădiţă - 1.300 lei/buc/zi

29. Taxă lădiţă 5 Kg. - 400 lei/buc/zi

30.Taxă vrac - 13.000 lei/tonă/zi

31.Taxă intrare pentru

încărcare sau descărcare

- pentru camion - 2.600 lei

- pentru camion cu

remorcă - 4.500 lei

-pentru autoturism - 2.000 lei

-pentru autoturism

şi remorcă - 2.600 lei

Aceste taxe se încasează de către organele administraţiei pieţelor, târgurilor şi oboarelor.

B.) Taxa zilnică sau lunară achitată de persoane fizice şi juridice care ocupă temporar locuri publice altele decât cele din pieţe,târguri, oboare precum şi suprafeţe în faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii:

Taxa

- pentru vânzarea de produse sau

prestări de servicii diverse - 1.950 lei/mp/zi

- pentru depozitarea de diverse

materiale - 1.300 lei/mp/zi

- pentru confecţionarea de produse - 2.500 lei/mp/zi

- taxa pentru ocuparea temporară

a locurilor publice în alte scopuri decât

pentru vânzarea de produse,prestări de

servicii diverse,depozitarea de diverse

materiale,confecţionarea de produse - 2.500 lei/mp/lună

Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului,pentru reparaţia clădirii sau aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodăriilor sau societăţilor comerciale, pe o perioadă de timp de maximum 48 ore inclusiv.

C.) Taxa pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilaje autorizate să funcţioneze cu scopul obţinerii de venit :

1. Cazane de fabricat rachiu,prese Taxa

de ulei,mori de cereale şi ferăstraie

mecanice. - 78.000 lei/an/utilaj

2. Darace, pive şi mori pentru

boia de ardei - 32.500 lei/an/utilaj

Taxa se datorează pentru fiecare utilaj autorizat să funcţioneze şi plata se face până la 30 aprilie ale fiecărui an

D.) Taxa pentru deţinerea de câini

Contribuabili care deţin câini de pază, câini de agrement şi de vânătoare plătesc o taxă anuală, diferenţiată în raport cu numărul câinilor deţinuţi şi cu scopul pentru care sunt folosiţi:

Taxa

1.) Câini de pază

-pentru cel de-al doilea câine - 1.650 lei

-pentru al treilea câine şi următorii,

de fiecare câine - 6.500 lei

2.) Câini de vânătoare

-pentru primul câine - 8.500 lei

-pentru al doilea câine şi următorii,

de fiecare câine - 16.900 lei

3.) Câini de agrement

(cei ţinuţi şi crescuţi în locuinţă)

-Pentru primul câine - 1.300 lei

-Pentru al doilea câine şi

următorii,de fiecare câine - 32.500 lei

Pentru câinii necesari pazei animalelor,pentru câinii de orice fel,de până la 6 luni, precum şi pentru câinii însoţitori ai nevăzătorilor şi cei folosiţi de către echipele de salvamont, nu se datorează taxa.

Organele sanitar veterinare vor verifica , cu ocazia prezentării câinilor la vaccinare,dovada plăţii taxelor prevăzute aducând la cunoştinţa organelor fiscale cazurile de neprezentare a dovezii de plată.

E.) Taxa pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii:

- taxa 13.000 lei

F.) Taxa pentru deblocarea sau eliberarea autovehiculelor

13.000 lei/buc.

G.) Taxa pentru permisul de liberă trecere

19.000 lei/zi

VIII.TAXE SPECIALE-instituite conform art.43 din Leg 27/94-republicată

1.Taxă pentru oficierea căsătoriilor

32.000 lei/căsătorie

 

TAXE SPECIALE -noi

2. Taxă salubrizare domeniu public

Persoane juridice

-10.000 lei/an -Persoane fizice autorizate

-10.000 lei/an -Asociaţii Familiale

-15.000 lei/an -Coperative meşteşugăreşti

-25.000 lei/an -Societăţi comerciale

Termenul de achitare a acestei taxe de către contribuabili este de 30 iunie a fiecărui an.

3. Taxă pentru fotografiere şi filmare la oficierea căsătoriilor

- 10.000 lei / oficiere căsătorie

4. Taxă pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul Agricol-necesare împrumuturilor bancare sau obţinerii de venituri

- 15.000 lei

5. Taxă pentru eliberarea copiilor de pe acte existente în arhivă

- 10.000 lei

6. Taxe privind servicii de copiat, multiplicat şi scris acte necesare populaţiei în raporturile acesteia cu Primăria.

- 1000 lei / copie coală format A4

- 2000 lei / copie coală format A3

7. Taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public

- Societăţile comerciale ce au sediul ori desfăşoară activitate pe teritoriul municipiul Sibiu vor plăti anual o taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public pentru sediu şi pentru fiecare punct de desfacere,punct de lucru ,etc. pe zone, acestea find delimitate prin H.C.L.nr.3/1998.

Sediu Punct de desfacere,punct de lucru,etc.

-Zona A - 60.000 lei/an 60.000 lei/an

-Zona B - 50.000 lei/an 50.000 lei/an

-Zona C - 40.000 lei/an 40.000 lei/an

-Zona D - 20.000 lei/an 20.000 lei/an

Termenul de achitare a acestei taxe este de 30 iunie a fiecărui an .

8. Taxa sport - cultură

Pentru susţinerea activităţii culturale şi sportive - manifestări la care Primăria este organizator

sau coorganizator- ce se desfăşoară pe durata unui an, propunem instituirea taxei sport cultură după cum urmează:

-Persoane fizice autorizate - 30.000 lei / an

-Asociaţii familiale - 30.000 lei / an

-Cooperative meşteşugăreşti - 30.000 lei / an

-Societăţi comerciale - 100.000 lei / an

Termenul de achitare a acestei taxe este 31 martie a fiecărui an.

Sunt exceptaţi de la plata taxei agenţii economici pe perioada în care nu îşi desfăşoară activitatea conform declaraţiei înregistrată legal.

NOTA:

1. Aplicarea taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se face în conformitate cu prevederile Legii 27/1994 republicată.

2. În cazul modificării şi completării legislaţiei de specialitate existente în prezent, Hotărârea Consiliului Local se va modifica şi completa în conformitate cu aceasta.