Hotărârea nr. 160/1998

HOTARIREA NR. 160 privind schimbarea denumirii străzii MATERNITÃÞII în strada POMPEIU ONOFREIU
98h160

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T Ã R Â R E A N R . 160

privind schimbarea denumirii strãzii MATERNITÃÞII în strada POMPEIU ONOFREIU

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽ ntrunit ĂŽ n s edint a ordinara din data de 29.10.1998,

Analizând referatul nr.43037/1998, prin care consilierul municipal Lucian Nadiu propune schimbarea denumirii strãzii MaternitãÞii În strada Pompeiu Onofreiu,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, invãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement

În conformitate cu prevederile art. 63 lit. "º" din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr.69/ 1991, republicata , privind administrat ia publica locala ,

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se avizeazã propunerea de schimbare a denumirii strãzii MATERNITÃÞII în strada POMPEIU ONOFREIU.

Art.2. DirecÞia Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului va comunica Consiliului JudeÞean Sibiu propunerile cuprinse În prezenta hotãrâre ºi va urmãri modul În care se vor finaliza.

 AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 29.10.1998.

 

PREÂŞEDINTE,

Vasile Vlad

 SECRETAR,

Silviu Nica