Hotărârea nr. 159/1998

HOTARIREA NR. 159 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 1998, virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare și repartizarea fondului de rezerva .
98h159
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A   N R . 159
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 1998, virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi repartizarea fondului de rezervă
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a extraordinara din 21.10.1998,

Analizâ nd referatul nr 45665/20.10.1998, al Direcţiei Economice, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 1998, virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi repartizarea fondului de rezervă,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 alin.(2), lit.’’e’’ din Legea 69/1991, republicată, ale Ordonanţei de urgenţă nr.14/1998, ale art.29, alin.(4) şi (10) din Legea nr.72/1996 a finanţelor publice, precum şi ale art.34 din Legea nr. 109/1998, privind bugetul de stat pe anul 1998,

Î n temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,
 

HOTARASTE:
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1998, virările de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi repartizarea fondului de rezervă conform Anexelor nr.1,2,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă virările de credite bugetare între subdiviziunile clasificaţiei bugetare în bugetul Administraţiei Pieţelor, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă lista cu obiective de investiţii finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat, repartizate SC Apă-Canal SA şi lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul de stat şi din surse proprii, repartizate Primăriei Municipiului Sibiu, conform Anexelor 6 A şi 6 B care fac parte integrantă din hotărâre.

Art. 4 Direcţia Economică va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 

Adoptata î n Sibiu, la data de 21.10.1998.
 

PREŞEDINTE,

Pandrea Gheorghe

SECRETAR,

 Silviu Nica


Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/1998

- mii lei-

Capitol articol aliniat
Denumire indicatori
Program iniţial
Influente OG nr. 14/1998
Program rectificat
  VENITURI 
53.599.500
6.564.000
60.163.500
48.02 VENITURI PROPRII 
21.125.000
2.509.000
23.634.000
0102 Impozit pe profit
300.000
349.000
649.000
030204 Impozit din închirieri
1.300.000
256.000
1.556.000
030206 Impozit din dobânzi
800.000
378.000
1.178.000
030208 Impozit persoane fizice nesalariate
2.565.000
1.179.000
3.744.000
080230 Alte impozite directe
700.000
347.000
1.047.000
34.02 SUME DEFALCATE
6.872.500
600.000
7.472.500
         
3702 TRANSFERURI DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUGETELE LOCALE , din care 
25.602.000
3.455.000
29.057.000
  -Subvenţii pentru asigurarea protecţiei sociale pt. energie termică şi transporturi
17.002.000
4.065.000
21.067.000
  -Investiţii
8.600.000
-610.000
7.990.000
         
  CHELTUIELI 
53.599.500
6.564.000
60.163.000
20 Cheltuieli curente
25.807.580
3.956.000
29.763.500
37 Transferuri de la bugetul de stat      
01 -subvenţii pentru energie termică şi transporturi
17.002.000
4.065.000
21.067.000
02 Cheltuieli de capital
10.790.000
-1.457.000
9.333.000
  - din transferuri de la buget
8.600.000
-610.000
7.990.000
  - din venituri proprii
2.190.000
-847.000
1.343.000
         
51.02 AUTORITATI EXECUTIVE
7.494.500
290.000
7.784.500
51.02.02 Cheltuieli de personal 
5.150.000
150.000
5.300.000
51.02.20 Cheltuieli materiale 
1.150.000
140.000
1.290.000
510270 Cheltuieli de capital
1.194.000
-
1.194.000
59.02 CULTURA, RELIGIE,ALTE ACTIUNI SOCIALE
160.000
20.000
180.000
59.0207 Casa de cultură
100.000
20.000
120.000
59.02.50  Alte activ. privind cultura, religia, activ sportivă.
60.000
 
60.000
58.02 SANATATE
650.000
550.000
1.200.000
58.02.050 Centrul de transfuzie sanguina
590.000
150.000
740.000
580205 Crese
60.000
400.000
460.000
60.02 ASISTENTA SOCIALA
3.233.000
447.000
3.680.000
60.02.05 Căminul de bătrîni
1.600.000
72.000
1.672.000
02 - cheltuieli cu personalul
900.000
35.000
935.000
20 - cheltuieli materiale 
700.000
37.000
737.000
60.02.07  Cantina de ajutor social
856.000
105.000
961.000
02 - cheltieli personal
180.000
97.000
277.000
20 - cheltuieli materiale
670.000
8.000
678.000
70 - cheltuieli de capital
6.000
-
6.000
60.02.09 Ajutor social
700.000
200.000
900.000
60.02.16 Indemnizaţii de nastere
70.000
70.000
140.000
600250 Alte ajutoare 
7.000
-
7.000
         
63.02 SERVICII SI DEZV. PUBLICA
29.392.000
2.253.000
31.645.000
20 Cheltuieli materiale
8.150.000
1.570.000
9.720.000
63.02.02 Intreţinere , reparaţii străzi
2.479.000
250.000
2.729.000
63.02.03 Iluminat
2.471.000
700.000
3.171.000
63.02.04 Salubritate
1.850.000
220.000
2.070.000
63.02.05 Intreţinere zone verzi
800.000
400.000
1.200.000
630250 Alte cheltuieli materiale
550.000
-
550.000
34 Subvenţii din transferuri - protecţie
11.002.000
2.065.000
13.067.000
63.02.07 Energie termică
11.002.000
2.065.000
13.067.000
  Subventii din venituri proprii
650.000
75.000
725.000
  Baia Neptun
650.000
75.000
725.000
70 Cheltuieli de capital 
9.590.000
-1.457.000
8.133.000
63.02.08 LTE-uri
568.528
 
568.528
63.02.09 Alimentări cu apă Sadu şi Păltiniş
3.109.865
+200.000
3.309.865
63.02.11 Canalizare 
2.277.640
-200.000
2.077.640
63.02.50 Alte activit. dezv. publică
3.633.967
-1.457.000
2.176.967
  - investiţii din transferuri
2.643.967
-610.000
2.033.967
  -Pod PECO
505.000
-
505.000
  - Moderniz. str. Ocnei
1.267.835
-
1.267.835
  -Moderniz. b-dul Victoriei
825.000
-610.000
215.000
  - Cheltuieli de proiectare
46.132
 
46.132
  -investitii din venituri proprii
990.000
-847.000
143.000
  Consolidare Zidul Cetatii 
650.000
-650.000
-
  Studii de fezabilitate + PUD-uri
340.000
-197.000
143.000
68.02.. TRANSPORTURI SI COMUNIC.
6.100.000
2.060.000
8.160.000
  Subventie din transferuri de la buget
6.000.000
2.000.000
8.000.000
  Subventie din venituri proprii
100.000
60.000
160.000
         
57.02 INVATAMINT
6.500.000
944.000
7.444.000
  -Gradiniţa nr. 5
90.000
5.000
95.000
  -Gradinita 14
70.000
-
70.000
  -Gradinita 15
51.600
-18.441
33.159
  -Gradinita 16
38.000
10.000
48.000
  -Gradinita 17
20.800
3.000
23.800
  - Gradinita 18
24.000
-
24.000
  -Gradinita 19
19.000
2.000
21.000
  -Gradinita 20
33.000
-
33.000
  -Gradinita 21
30.000
2.000
32.000
  -Gradinita 22
25.000
10.000
35.000
  - Gradinita 23
17.894
-
17.894
  -Gradinita 26
30.000
2.000
32.000
  -Gradinita 28
27.000
-
27.000
  -Gradinita 29
94.000
9.000
103.000
  -Gradinita 33
90.000
15.000
105.000
  -Gradinita 36
50.000
5.000
55.000
  -Gradinita 37
22.400
-
22.400
  -Gradinita 38
71.000
8.000
79.000
  - Gradinita 40
140.000
20.000
160.000
  -Gradinita 41
68.000
8.000
76.000
  -Gradinita 42
100.000
20.000
120.000
  - Gradinita 43
150.000
-
150.000
  - Gradinita 45
12.000
-
12.000
  -Liceul teologic baptist
15.000
-
15.000
  -CEB O. Ghibu
240.000
38.441
278.441
  -CEB SC. generala nr. 1
1.545.306
140.000
1.685.306
  -CEB.Casa corpului didactic
25.000
-
25.000
  - Liceul Ghe. Lazar
136.000
140.000
276.000
  - Liceul de arta
110.000
-
110.000
  - Liceul O. Goga 
160.000
-
160.000
  - Grup scolar energetic
386.000
100.000
486.000
  - Grup scolar sanitar
136.000
-
136.000
  - Grup scolar economic
210.000
30.000
240.000
  - Grup scolar pedagogic
160.000
5.000
165.000
  -Grup scolar ind. usoara
227.000
-
227.000
  - Grup scolar Independenta
200.000
-
200.000
  -Grup scolar industria lemnului
160.000
10.000
170.000
  -Grup scolar constructii de masini 
130.000
10.000
140.000
  -Grup scolar constructii
270.000
25.000
295.000
  - Grup scolar industrei alimentara
460.000
260.000
720.000
  - Grup scolar agricol
380.000
50.000
430.000
  -Grup scolar transport CFR
150.000
10.000
160.000
  Liceul Brukenthal
126.000
25.000
151.000
72.02 ALTE ACTIUNI
20.000
-
20.000
9502 FONDUL DE REZERVA
50.000
-50.000
-
510220 Cheltuieli materiale   
50.000
50.000

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/1998

-mii lei-

Capitol / articol / aliniat
Prevederi iniţiale
Virări credite
Prevederi finale
51.02 - AUTORITĂŢI EXECUTIVE 
7.494.500
-
7.494.500
51.02.02 - Cheltuieli de personal
5.150.000
-
5.150.000
11 -Contribuţii pentru asigurări sociale
934.242
-5.000
929.242
13 - Deplasări
36.700
+5.000
41.700
13.01- deplasări în tară
20.800
+5.000
25.800
13.02 - deplasări în străinătate 
15.900
-
15.900
51.02.20 - Cheltuieli materiale 
1.150.000 
-
1.150.000
24 - Cheltuieli întreţinere şi gospodărie
793.303
-
793.303
24.04-Poştă ,telefon,
278.209
-50.000
228.209
24.07-Alte materiale si servicii
307.810
+30.000
337.810
25 -Materiale şi servicii cu caracter funcţional
100.357
-25.000
75.357
27 -Reparaţii curente 
35.130
+95.000
130.130
30 -Alte cheltuieli
170.622
-50.000
120.622
30.01-Perfecţionarea personal
10.375
-
10.375
30.02- Protocol
147.896
-75.000
72.896
30.07- Alte cheltuieli
12.351
+25.000
37.351
 

Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/1998

-mii lei-  
Nr.crt
Denumirea unităţii şcolare - Capitol / articol
Program iniţial
Virări credite
Program rectificat
1.
CEB- Şcoala gen nr.1
1.545.306
-
1.545.306
  20-Cheltuieli materiale
1.545.306
-
1.545.306
  24-chelt . întreţinere
1.496.192
-2.000
1.494.192
  27- reparatii curente
49.114
+2.000
51.114
2.
CEB- Casa corpului didactic
25.000
-
25.000
  Şcoala de cooperaţie
11.886
- 4.591
7.295
  20-Cheltuieli materiale
11.886
-4.591
7.295
  24-chelt . întreţinere
11.886
-4.591
7.295
  27- reparatii curente
-
-
-
  Grădiniţa nr 34
13.114
+4.591
17.705
  20-Cheltuieli materiale
13.114
+4.591
17.705
  24-chelt . intretinere
13.114
+4591
17.705
  27- reparatii curente
-
-
-
3.
Grup Şcolar Transp. CFR
150.000
-
150.000
  20-Cheltuieli materiale
150.000
-
150.000
  24-chelt . intretinere
146.507
-10.370 
136.137
  27- reparatii curente
3.493
+10.370 
13.863 
  -Liceu
124.518
 
124.518
  20-Cheltuieli materiale
124.518
-
124.518
  24-chelt . intretinere
121.612
-8607
113.005
  27- reparatii curente
2.906
+8607
11.513
  - Scoală profesională
25.482
-
25.482
  20-Cheltuieli materiale
25.482
-
25.482
  24-chelt . intretinere
24.895
-1.763
23.132
  27- reparatii curente
587
+1.763
2.350
4.
Grup Şcolar agricol
329.327
-
329.337
  20-Cheltuieli materiale
329.337
-
329.337
  24-chelt . intretinere
304.523
-19.394
285.129
  27- reparatii curente
24.814
+19.394
44.208
5.
Liceul Bruckenthal
126.000
-
126.000
  20-Cheltuieli materiale
126.000
-
126.000
  24-chelt . intretinere
122.580
-33.000
89.580
  27- reparatii curente
3.420
+33.000
36.420
6.
Grădiniţa nr. 43
150.000
 
150.000
  20-Cheltuieli materiale
150.000
-
150.000
  24-chelt . intretinere
120.000
+5.663
125.663
  27- reparatii curente
30.000
- 5.663
24.337
7.
Grup Şcolar constr. maşini
130.000
-
130.000
  20-Cheltuieli materiale
130.000
-
130.000
  24-chelt . intretinere
92.666
+1.016
93.682
  27- reparatii curente
37.334
-1.016
36.318
8.
Grădiniţa nr. 17
20.800
-
20.530
  20-Cheltuieli materiale
20.800
-
20.800
  24 -chelt . intretinere
20.130
+400
20.530
  27- reparatii curente
670
-400
270
 

Anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.159/1998

 

- mii lei -

Capitol / articol
Prevederi iniţiale
Repartizare fond rezervă
Prevederi definitive
51.02 - AUTORITĂŢI EXECUTIVE       
51.02.20 - Cheltuieli materiale  1.150.000 50.000 1.200.000
26- Obiecte de inventar  50.600 25.000 75.600
27- Reparaţii curente  35.130 25.000 60.130
 

Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Nr crt
Capitol
articol
Denumire indicatori
Buget
iniţial
Influenţe
Buget
rectificat
Buget
final
1. 02 CHELTUIELI DE PERSONAL
1.500.000
-
-
1.500.000
2. 10 CHELTUIELI CU SALARIILE
1.127.000
-
-
1.127.000
3 10.01 SALARII DE BAZĂ
877.400
+10.000
887.400
887.400
4. 10.04 SPOR VECHIME
179.200
-20.000
159.200
159.200
5. 12 CHELT. PT. FOND ŞOMAJ
51.400
+15.500
66.900
66.900
6. 13 DEPLASĂRI, DETAŞĂRI
6.000
-5.500
500
500
7. 20 CHELTUIELI MATERIALE
2.015.000
-
-
2.015.000
8. 24 CHELT. PT. INTRETINERE ŞI

GOSPODĂREŞTI

783.000
-
-
783.000
9. 24.07 ALTE MAT. ŞI PREST. SERV.
245.500
-20.000
225.500
225.000
10. 26 OBIECTE DE INVENTAR
50.000
+20.000
70.000
70.000