Hotărârea nr. 158/1998

HOTARIREA NR. 158 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea Festivalului Internațional de Jazz, ediția 1998
98h158

JUDETUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

H O T Ă R Â R E A N R .158

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru organizarea Festivalului Internaţional de Jazz, ediţia 1998

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.1998,

Analizând referatul nr.278/1998, al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin care se propune alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local pentru organizarea Festivalului Internaţional de Jazz, ediţia 1998,

Având în vedere Hotărârile Guvernului României nr.488/1996 şi nr.51/1998,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’e ’’ şi ’’o’’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local pentru organizarea Festivalului Internaţional de Jazz, ediţia 1998.

Art.2 Cu suma de 20.000.000 lei, prevăzută la art.1, se va suplimenta subvenţia alocată în anul 1998 Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, care va efectua plăţile ocazionate de organizarea festivalului.

Art.3 Direcţia Economică şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 08.10.1998.

 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

 SECRETAR,

Silviu Nica