Hotărârea nr. 157/1998

HOTARIREA NR. 157 privind schimbarea amplasamentului pentru chioșc comercial situat la intersecția Bdul C.Coposu cu str. H.Oberth- Bâlea cu amplasamentul situat la str. N.Iorga vis a vis de Complexul Cedonia
98h157
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTÃRÂREA NR .157
privind schimbarea amplasamentului pentru chioºc comercial situat la intersecÞia Bdul C.Coposu cu str. H.Oberth - Bâlea cu amplasamentul situat la str. N.Iorga vis a vis de Complexul Cedonia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 08.10.1998,

Analizând referatul nr.44122/1998 prin care DirecÞia de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului ºi DirecÞia Patrimoniu propun avizarea documentaÞiei PUD Chioºc cu staÞie bus str. N.Iorga vis a vis de Compexul Cedonia, proiect Întocmit de DUAT- SAT,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea moumentelor istorice ºi de arhitecturã,

In conformitate cu prevederile art.20, lit."m" din Legea nr. 69/1991, ale Legii nr.

50/1991 republicatã, ale art.2 ºi art.36 din Hotãrârea Guvernului României nr.525/1996, precum ºi ale ordinului MLPAT nr. 911991,

In temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, republicatĂŁ, privind administraĂžia publicĂŁ localĂŁ,

 

HOTÃRAªTE:

 

Art.1 Se avizeazĂŁ Planul urbanistic de detaliu chioÂşc cu staĂžie bus pe str. N.Iorga vis a vis de Complexul Cedonia, ĂŽntocmit de DUAT-SAT, ĂŽn vederea schimbĂŁrii amplasĂŁrii chioÂşcului din PUD nr. 780/1997.

Art.2 Reglementarea situaĂžiei contractuale se va realiza prin ĂŽncheierea unui act adiĂžional la Contractul de ĂŽnchiriere

Art.3 DUAT ºi DirecÞia Patrimoniu, vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 08.10.1998.

PREÂŞEDINTE,

Teodor AncuĂža

 SECRETAR,

Silviu Nica