Hotărârea nr. 156/1998

HOTARIREA NR. 156 privind repartizarea locuinței din Sibiu str. Uzinei nr. 5 familiei Covaci Ioan, domiciliată în str. Iazului nr.13
98h156
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 156
privind repartizarea locuinţei din Sibiu str. Uzinei nr. 5 familiei Covaci Ioan,
domiciliată în str. Iazului nr.13
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a extraordinara din data de 08.10.1998,

Analizând referatul Comisiei sociale prin care se propune repartizarea locuintei situată în Sibiu str. Uzinei nr. 5, familiei Covaci Ioan, domiciliată actual în locuinţa situată în imobilul din str. Iazului nr. 13 (fostul Ştrand Moara Schreier) care urmează a fi reconstruit,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991, ale art.36 din Hotărârea Guvernului nr. 446/1997, şi ale art.21 din Legea nr. 114/1996,

În temeiul art. 28 din Legea 69 / 1991, republicata , privind administratia publica locala ,

 

HOTARASTE:
 

Art.1. Se repartizează locuinţa situată în Sibiu str. Uzinei nr. 5, compusă din cameră 23,99 mp, bucătărie 4,17 mp, debara 1,18 mp, antreu 1,32 mp şi wc comun, familiei Covaci Ioan.

Art.2. Direcţia patrimoniu şi SC “Urbana” SA Sibiu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 

Adoptată în Sibiu, la data de 08.10.1998.
 
 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica