Hotărârea nr. 155/1998

HOTARIREA NR. 155 privind avizarea şi aprobarea proiectului tehnic nr.26.058/95/98 a obiectivului de investiţii “ Modernizare Bulevardul Victoriei între str.Transilvaniei şi str. Gh. Şoima” Sibiu
98h155
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 155
privind avizarea şi aprobarea proiectului tehnic nr.26.058/95/98 a obiectivului de investiţii
“Modernizare Bulevardul Victoriei între str.Transilvaniei şi str. Gh. Şoima” Sibiu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.1998,

Analizând referatul nr.43271/1998 al Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiţii, prin care se propune avizarea şi aprobarea proiectului tehnic nr.26.058/95/98 a obiectivului de investiţii “Modernizare Bulevardul Victoriei între str. Transilvaniei şi str. Gh. Şoima Sibiu” - Sibiu,

In conformitate cu prevederile ordinului comun MF-MLPAT nr.784/34/N/1998, referitor la “Normele metodologice privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor, în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.12/1993, republicată în 1995 şi ale Hotărârii Guvernului nr.592/1993 republicată în 1995,

In conformitate cu prevederile art.20, lit. ’’m’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

 
 
HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se avizează şi aprobă Proiectul tehnic nr.26.058/95/98 al obiectivului de investiţii “Modernizare Bulevardul Victoriei între străzile Transilvaniei şi str. Gh. Şoima” - Sibiu.

Art.2 Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii şi Direcţia Economică, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 08.10.1998.

 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

 SECRETAR,

Silviu Nica