Hotărârea nr. 154/1998

HOTARIREA NR. 154 privind acceptarea donației de la Primăria orașului Rennes și transmiterea către S.C. APÃ-CANAL S.A.-Stația de Epurare Mohu
98h154
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A     N R .154
privind acceptarea donaţiei de la Primăria oraşului Rennes şi transmiterea către S.C. APĂ-CANAL S.A.-Staţia de Epurare Mohu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.1998,

Analizând referatul nr. ad.32527/1998 al Direcţiei Economice prin care se propune acceptarea donaţiei transmise Primăriei Municipiului Sibiu, pentru Serviciul Apă-Canal (Asanare) de către Primăria oraşului Rennes şi transmiterea gratuită a bunurilor către S.C. Apă-Canal S.A. pentru a fi folosite la Staţia de Epurare Mohu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit.’’g’’ şi ale art.82, alin.3 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1 Se acceptă donaţia transmisă Primăriei Municipiului Sibiu, pentru Serviciul Apă-Canal (Asanare) de către Primăria oraşului Rennes, constituită din materiale refolosibile provenite din demolarea staţiei de epurare din Cleunay.

Art.2 Se aprobă transmiterea gratuită a donaţiei către S.C. Apă-Canal S.A. pentru a fi folosită la Staţia de Epurare Mohu în scopul îmbunătăţirii şi modernizării procesului tehnologic.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu.

 

Adoptată în Sibiu, la data de 08.10.1998.

 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica