Hotărârea nr. 152/1998

HOTARIREA NR. 152 privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.106/1998
JUDETUL SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 152
privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.106/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.39942/1998, al secretarului Primăriei Municipiului Sibiu prin care se propune modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.106/1998,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile Legii nr.208/1997, ale Legii nr.40/1991, precum şi cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ d ’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE :

 
Art.1 Se modifică anexa nr.2 - statul de funcţii al cantinei de ajutor social - din Hotărârea Consiliului Local nr.106/1998 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Personal-Salarizare, Direcţia Economică şi Direcţia Stare Civilă.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL SIBIU Anexa nr.1 la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU Hotărârea nr.152/1998

 

 

 

STAT DE FUNCTII
pentru Cantina de ajutor social Sibiu
valabil de la data de __________

 

 
 

Nr.
crt.
Denumirea funcţiei
Nivel
studii
Treapta/
gradaţia
Număr
posturi
I. Funcţii de execuţie
1
Specialist
S
IA/4
1
2
Economist
S
IA/4
1
2
Contabil
M
IA/3
1
4
Lucrator comercial
M
I/3
1
5
Referent
M
IA/4
1
6
Casier
M,G
I/4
1
7
Mecanic intretinere
,,
I/1
1
8
Bucatar
,,
II/3
1
9
Bucatar
,,
VI/2
1
10
Muncitor necalificat
,,
-/3
6
TOTAL functii de executie 
15
II.Functii de conducere
1
Director
S
 
1
2
Contabil sef
S
 
1
3
Sef serviciu
S
 
1
TOTAL functii de conducere
3