Hotărârea nr. 151/1998

HOTARIREA NR. 151 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/1997, privind stabilirea Comisiei pentru licitarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 151
pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/1997, privind stabilirea Comisiei pentru licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în şedinţa ordinară 24.09.1998 ,

Analizând referatul nr.39724/1998 al d-lui consilier Nicolae Tarcea şi raportul nr. ad. 39724/1998 al Serviciului Administrare Patrimoniu prin care se propune completare Comisiei pentru licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “ g “ din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală ,

HOTĂRĂŞTE :

Articol unic. Componenţa Comisiei pentru licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă va fi următoarea :

  1. IOAN STURZ - Viceprimar - preşedinte ;
  2. EMILIAN POPA - Director al Direcţiei Patrimoniu - vicepreşedinte;
  3. IOAN MĂRIE - Director al SC URBANA SA - membru ;
  4. MARINICA VOINEA - Şef de sector la SC URBANA SA - membru ;
  5. MIRCEA BOBOC - Inspector în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu -
  6. membru;

  7. MIRCEA GIURA - Inspector în cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu -
  8. membru ;

  9. PODEA IGNA GEORGE - Consilier juridic la SC URBANA SA - membru .
 

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA