Hotărârea nr. 150/1998

HOTARIREA NR. 150 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren destinat extinderii și modernizării stației PECO Nr. 3 Sibiu, ÂŞoseaua Alba Iulia
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 150
privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren destinat
extinderii şi modernizării staţiei PECO Nr. 3 Sibiu, Şoseaua Alba Iulia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 24.09.1998,

Analizâ nd raportul nr.40998/1998, al consilierului municipal Ion Ariton prin care se propune concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă totală de 1967,00 mp. pentru extinderea şi modernizarea staţiei PECO nr. 3 situată în Sibiu, Şoseaua Alba Iulia, în favoarea S.N.P. PETROM S.A., Sucursala Sibiu,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 117/27.08.1998, care avizează Planul Urbanistic de Detaliu, modernizare staţie PECO nr. 3, Sibiu, proiect nr. 222/1998,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu art. 12 lit. “ b “ din Legea nr. 50/1991, republicată şi cu art. 20 lit. “ g “ şi art.84 din Legea nr. 69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se concesionează fără licitaţie publică terenul în suprafaţă totală de 1967,00 mp. în favoarea S.N.P. PETROM S.A. Sucursala Sibiu, după cum urmează:

a) terenul în suprafaţă de 427,00 mp. cu nr. top. dezmembrat 5231/1/1/1, limitrof staţiei PECO nr. 3, situat pe str. Maramureşului Sibiu;
b) terenul în suprafaţa de 1373,00 mp. din parcarea aflată în partea stângă a staţiei, pe şoseaua Alba Iulia;

Art.2 Durata concesionării este de 99 de ani.

Art.3 Preţul de concesionare este de 500.000 lei/mp.

Art.4 Beneficiarul staţiei S.N.P. PETROM S.A. va construi pe cheltuiala sa pe str. Maramureşului o bandă suplimentară de stocaj până la prima intersecţie.

Art.5 Documentaţia de concesionare şi de dezmembrare a terenului prevăzut la art.1, lit.b, se va întocmi ulterior prezentei, de către beneficiar.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Patrimoniu , Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Economică.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA