Hotărârea nr. 15/1998

HOTARIREA NR. 15 privind constituirea Comisiei consultative a monumentelor istorice din municipiul Sibiu
98h15
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 

 

H O T A R Â R E A N R .15
privind constituirea Comisiei consultative a monumentelor istorice din municipiul Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând referatul nr. 8819/1998 al Serviciului Corp Control Primar, prin care se propune constituirea unei comisii consultative care va avea drept scop organizarea reabilitarii monumentelor istorice din municipiul Sibiu,

În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 274/1994 si ale Legii nr. 10/1995, privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor, precum si cu prevederile art.20, alin(2), lit. g, m si p din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art. 1. Se constituie Comisia consultativa a monumentelor istorice din municipiul Sibiu, în urmatoarea componenta:

1. Avram Alexandru critic de arta

2. Bucur Corneliu muzeolog- etnograf

3. Bucur Ioan arhitect

4. Chidu Ioan cond. arhitect

5. Dragutoiu Iuliana consilier local

6. Ene Ioan arhitect

7. Fabini Hermann arhitect

8. Guttmann Szabolcs arhitect

9. Ispas Ioan-Virgil arhitect

10. Laschescu Dorin arhitect

11. Marie Ioan inginer

12. Miclea Cristina inginer

13. Nadiu Lucian consilier local

14. Plesciuc Ioan inginer

15. Secelean Cornel inginer

16. Tempea Ovidiu inginer

17. Tuluc Gheorghe consilier local

18. Vatafu Sergiu inginer

19. Veseli Paul arhitect

 
Art.2.: Comisia va avea drept scop organizarea reabilitarii monumentelor istorice din municipiul Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC