Hotărârea nr. 149/1998

HOTARIREA NR. 149 privind atribuirea în folosinţă gratuită a două chioşcuri, în favoarea Universităţii “ LUCIAN BLAGA “
JUDETUL SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 149
privind atribuirea în folosinţă gratuită a două chioşcuri, în favoarea
Universităţii “ LUCIAN BLAGA “

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 24.09.1998,

Analizâ nd raportul nr. 37413/07.08.1998, prin care consilierul local Constantin Oprean propune prelungirea atribuirii în folosinţă gratuită, până la 25.05.1999, Universităţii Lucian Blaga Sibiu, a 2 chioşcuri metalice situate unul în Piaţa Cibin, pe latura dinspre str. Morilor, iar celălalt în Piaţa Rahovei,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" şi a art. 86 din Legea nr. 69/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se atribuie în folosinţă gratuită, până la 25 august 1999, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, două chioşcuri metalice în favoarea Universităţii “ LUCIAN BLAGA “ Sibiu, după cum urmează:
- un chioşc metalic situat în Piaţa Cibin, pe latura dinspre str. Morilor, cu suprafaţa de 2,80mp;
- un chioşc situat în Piaţa Rahova cu suprafaţa de 2,80 mp.

Art.2. Ambele chioşcuri au destinaţia “ desfacere pîine “.

Art.3. Direcţia Administraţia Pieţelor, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihail Zavat Silviu Nica