Hotărârea nr. 148/1998

HOTARIREA NR. 148 rivind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, Bulevardul Victoriei 23, Asociaţiei Sibiu Decembrie ‘ 89
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 148
privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, Bulevardul Victoriei 23, Asociaţiei Sibiu Decembrie ‘ 89

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr39725/1998, al Serviciului Administrare Patrimoniu , prin care se propune dezmembrarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 14, şi repartizarea spaţiului în suprafaţă de 43,50 mp, rezultat în urma dezmembrării, în favoarea Asociaţiei Sibiu Decembrie ’89 ,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea 69/1991 şi ale art. 10 lit. “s1”
din Legea nr. 42/1990 republicată , ale Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiunr.15/1996 şi nr.123/1998.

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 23, cu suprafaţa totală de 64,87 mp. se dezmembrează în două spaţii distincte unul în suprafaţă de 43,50 mp, iar celălalt cu suprafaţa de 21,37 mp.

Art.2. Spaţiul cu suprafaţa de 43,50 mp., va fi repartizat Asociaţiei Sibiu Decembrie 89.

Art.3. În contractul de închiriere se va include o clauză care să prevadă obligaţia beneficiarilor de a presta o activitate în folosul comunităţii, până la valoarea de 10.000.000 lei/lună.

Art.4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Patrimoniu vor identifica acţiunile pe care beneficiarii contractului de închiriere le vor întreprinde în folosul comunităţii.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicesc S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Patrimoniu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA