Hotărârea nr. 147/1998

HOTARIREA NR. 147 privind repartizarea unor locuințe disponibile din fondul locativ de stat
JUDETUL SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 147
privind repartizarea unor locuinţe disponibile din fondul locativ de stat

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.40892/1998, al Comisiei sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prin care se propune repartizarea unor locuinţe disponibile din fondul locativ de stat,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ din Legea nr.69/1991, ale art.21 din Legea nr. 114/1996 şi ale art.36 din Hotărârea Guvernului României nr.446/1997,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 
 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1. Se repartizează locuinţe din fondul locativ de stat, unor cazuri sociale şi unor persoane care îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Patrimoniu şi SC ”URBANA” SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihail Zavat Silviu Nica

JUDEŢUL SIBIU Anexa nr.1 la Hotărârea nr.147/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

- repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat disponibile -

 

 
Nr.

crt.

ADRESA
Spaţiul existent Persoana căreia i se 

repartizează locuinţa

Persoana care a deţinut locuinţa 
1. Turnului nr. 16 cameră +

bucătărie

Jitianu Ramona Cica Florin
2. Ocnei nr. 22 cameră + bucătărie Stoenac Gheorghe Sabău Cornel 
3. 9 Mai nr.44 cameră + bucătărie  Bârsan Maria-Daniela  Ivan Erzebet
4. Avram Iancu nr. 9 cameră + bucătărie Călin Ştefania (Luchian) Balteş Elena
5. Onceşti bl. 18/50 cameră + bucătărie Jiglău Liviu  Presecan Sofia 
6. Tribunei nr. 21 cameră+dep.acces Frăţilă Viorica  Marinciuc M.
7. Tribunei nr. 18 2 cam.+bucătărie  Roman Victor  Fântână Paraschiva
8. Korsakov nr.9 2 cam. +bucătărie  Hollo Livia Brobonea Constantin 
9. Bulevardul Victoriei nr. 39 2 cam.+bucătărie Boca Marius-Liviu Gregorsch Maria