Hotărârea nr. 146/1998

HOTARIREA NR. 146 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.44/1998 și nr.110/1998
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 146
privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu
nr.44/1998 şi nr.110/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.40122/1998, al consilierului local Ilie Mitea prin care se propune modificarea Hotărârilor nr.44/1998 şi nr.110/198 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.134, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.30/1997 a Guvernului Romîniei, precum şi cu prevederile art.20, alin. (2), alin. (2), lit.’’g’’´şi alin. (3) din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 
Articol unic. Se modifică Hotărârea nr.44/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca articolul 4 al acesteia să aibă următorul conţinut:

’’ Art.4.: Componenţa nominală a Consiliilor de Administraţie este următoarea:

a). Societatea comercială cu profil distribuţia apei şi serviciilor de canalizare:

- Cindrea Ioan

- Tarcea Nicolae

- Drăguţoiu Iuliana

- Nadiu Lucian

- Niculescu Mircea

b). Societatea comercială cu profil de producţie şi furnizarea energiei termice:

- Han Cornel

- Ittu Ioan

- Vlad Vasile

- Cândea Constantin

- Grădinaru Ilie

c). Societatea comercială cu profil administrarea domeniului public, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor:

- Ariton Ioan

- Cirică Nicolae

- Costeiu Eftimie

- Mitea Ilie

- Tuluc Gheorghe

d). Societatea comercială care administrează domeniul de transport public local:

- Suditu Gheorghe

- Olteanu Alexandru Ioan

- Bogdan Gheorghe

- Klein Hans

- Florian Dorel

e). Societatea comercială care administrează fondul locativ de stat:

- Bălăşoiu Amalia

- Barbaza Rodica

- Mărie Ioan

- Oprean Constantin

- Roşu Viorel

’’

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri modifică Hotărârea nr.110/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SIVIU NICA