Hotărârea nr. 145/1998

HOTARIREA NR. 145 privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu , a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
JUDEŢUL SIBIU SECRETAR
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 145
privind trecerea în administrarea Primăriei Municipiului
Sibiu , a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.40616/1998 , al Direcţiei Patrimoniu , prin care propune trecerea din administrarea SC “ URBANA “ SA , în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu Str. Samuel Brukenthal nr.4 , pentru a fi folosit cu destinaţia “ birouri “ , pentru una din direcţiile Primăriei Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “ g ” din Legea nr. 69/ 1991 ,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicată , privind administraţia publică locală ,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1- Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu str. Samuel Brukenthal nr.4 , în suprafaţă totală de 206,28 mp - din care 143,06 mp parter şi 63,22 mp mezanin- trece din administrarea SC “ URBANA “ SA , în administrarea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.2- Spaţiul va avea destinaţia birouri şi va fi folosit pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului .

Art.3- Spaţiul va fi predat de către SC “ URBANA “ SA , Primăriei Municipiului Sibiu prin protocol şi liber de orice sarcini .

Art.4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte SC URBANA SA , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică .

 

Adoptată la Sibiu la data de 24.09.1998

 

 

 

Preşedinte , Secretar ,

Mihail Zavat Silviu Nica