Hotărârea nr. 144/1998

HOTARIREA NR. 144 privind darea in folosinta gratuită către AS “ TUNING ” SIBIU a unui teren pentru amenajarea unui Kartodrom
JUDETUL SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 144
privind trecerea pe costuri a unor cheltuieli efectuate de către NUON INTERNAŢIONAL BV în contul SC NUON SIB SRL
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.40123/1998, al secretarului Primăriei Municipiului Sibiu întocmit în baza adresei Camerei de Conturi a judeţului Sibiu, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu sub numărul 39477/10.09.1998 prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local în calitate de asociat la SC NUON SIB SRL în legătură cu achitarea contravalorii unor facturi pe care SC NUON SIB SRL le-a plătit asociatului NUON INTERNAŢIONAL BV în valoare de 2.436.117,72 USD

(1.856.159.637,78 lei) şi respectiv 250.000 gulden olandezi (994.750.000),

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile contractului de asociere (punctul 2.6) corelate cu art.75, art.76 şi art.78 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ g’’ şi ’’h’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Nu se dă acordul pentru înregistrarea şi plata contravalorii facturilor de 1.856.159.637,78 lei, respectiv 994.750.000 lei reprezentând plăţi efectuate de către NUON SIB SRL în contul Consiliului Local al Municipiului Sibiu către asociatul NUON INTERNAŢIONAL BV.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Direcţia Economică din cadrul

Primăriei Municipiului Sibiu.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA