Hotărârea nr. 143/1998

HOTARIREA NR. 143 privind darea in folosinta gratuită către AS “ TUNING ” SIBIU a unui teren pentru amenajarea unui Kartodrom
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 H O T Ă R Â R E A N R . 143
privind darea in folosinta gratuită către AS “ TUNING ” SIBIU
a unui teren pentru amenajarea unui Kartodrom
  Consiliul Local al Municipiului Sibiu,întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.35084/1998 prin care doamnele Iuliana Drăguţoiu si Rodica Barbaza, consilieri municipali, propun să se dea în folosinţă gratuită, în favoarea AS ’’ TUNING’’ SIBIU, un teren pentru amenajarea unui kartodrom,

Văzând avizul Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, invăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

In conformitate cu prevederile art. 20, literele ’’g’’,’’o’’, şi ale art. 86 din Legea nr.69/1991, republicată,

In temeiul art. 28 din Legea nr. 69/91, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se dă in folosinţă gratuită, pe termen de 10 ani, terenul situat pe malul Cibinului cu nr. top si CF conform anexei nr. 1, proiect întocmit de SC Proiect SA nr. 30026/1998, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, in suprafaţă de 10.990 mp către AS “TUNING” SIBIU.

Art.2 Terenul va fi folosit pentru amenajări sportive de interes local şi naţional, respectiv a unui kartodrom.

Art.3 AS TUNING va asigura accesul pe kartodrom şi pentru alte asociaţii sau cluburi din Sibiu, care există sau se vor înfiinţa, pe baza unui protocol avizat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi de Primăria Municipiului Sibiu.

Art.4 Terenul va fi folosit numai în scopul activităţii sportive şi cu scop nelucrativ.

Art.5 Amenajarea Kartodromului se va face în conformitate cu prevederile Federaţiilor de specialitate naţionale şi internaţionale.

Art.6 Folosinţa va înceta în cazul când terenul prezintă un interes public pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Art.7 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA