Hotărârea nr. 142/1998

HOTARIREA NR. 142 privind acordarea unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii nr. 42/1990
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 142
privind acordarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă, beneficiarilor Legii nr. 42/1990

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr.39723/1998 al Comisiei de Comerţ şi Servicii Publice precum şi raportul Direcţiei Patrimoniu , prin care se propune atribuirea a două spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţ㠓 Asociaţiei Sibiu Decembrie 89 “,

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 15/1996 şi a precizărilor Subsecretariatului de Stat pentru problemele victimelor revoluţiei din decembrie 1989,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

Î n conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, ale art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se atribuie spaţiul situat în Sibiu, str. 9 Mai nr. 14, cu suprafaţa de 35,48 mp. având profilul - activităţi comerciale, de producţie şi prestări servicii - activităţi nepoluante, (spaţiul afându-se în curtea unui imobil de locatari) ’’Asociaţiei Sibiu Decembrie 89’’.

Art.2. Conform H.C.L. nr. 15/1996, cuantumul chiriei pentru un astfel de spaţiu se reduce cu

50 % faţă de chiria stabilită conform normelor legale. Ea va fi indexată semestrial cu rata inflaţiei prevăzută la capitolul “ CHIRII “ în Buletinul Statistic de Preţuri.

Art.3. Asociaţia Sibiu Decembrie 89 va fi înştiinţată despre spaţiul acordat, urmând să-l repartizeze membrilor ei, îndreptăţiţi să-l primească potrivit legii.
După obţinerea repartiţiei nominale din partea asociaţiei, beneficiarul spaţiului se va prezenta la S.C. “ URBANA “ S.A. pentru încheierea contractului de închiriere.

Art.4 Contractul de închiriere pentru spaţiul la care face referire prezenta hotărâre se va încheia pe o perioadă de 5 ani calendaristici , pe baza următoarelor acte:
a) repartiţia nominală emisă de asociaţie;
b) copia certificatului care atestă calitatea de luptător pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989.

Art.5. Beneficiarul spaţiului la care face referire prezenta hotărâre nu-l va putea subînchiria sau pune la dispoziţia unor terţe persoane fizice sau juridice, acesta putând fi folosit numai de către chiriaş şi membrii familiei lui, în condiţiile legii.

Art.6. Nerespectarea condiţiilor de folosire a spaţiului la care face referire prezenta hotărâre va duce la rezilierea contractului şi redistribuirea spaţiului celor îndreptăţiţi conform Legii nr. 42/1990, art. 8, lit “ t “.

Art.7. S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu, va include în contract clauze care asigură punerea în aplicare şi respectarea prezentei hotărâri, precum şi o clauză care va stabili obligaţia beneficiarului contractului de închiriere, de a presta în folosul comunităţii o activitate până la valoarea de 5.000.000 lei/lună.

Art. 8. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Tertoriului şi Direcţia Patrimoniu vor identifica acţiunea pe care o va întreprinde beneficiarul contractului de închiriere, în folosul comunităţii

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Economică şi S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu.

 

 

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA