Hotărârea nr. 141/1998

HOTARIREA NR. 141 privind un raport de expertiză întocmit în vederea sistării stării de indiviziune asupra unui imobil
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 141
privind un raport de expertizĂŁ ĂŽntocmit ĂŽn vederea sistĂŁrii stĂŁrii de indiviziune asupra unui imobil

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 24.09.1998,

Analizând propunerea Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.758 din Codul Civil ºi al art.84, alin.(3) din Legea nr.69/1991, republicatã,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Nu se Însuºeºte raportul de expertizã cuprins În Anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Serviciul juridic-contencios se va Îngriji de punerea În aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri ºi de comunicarea ei cãtre instanÞa judecãtoreascã.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA

 

 

 

 

JUDEÞUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU ANEXA NR.1 la Hotãrârea nr.141/1998

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite coform art.84 alin.3 din Legea nr.69/1991, pentru stabilirea valorilor de circulaĂžie Âşi a
sultelor ĂŽn litigiile privind schimburile de terenuri, delimitarea sau partajarea imobilelor aflate ĂŽn indiviziune,
renunÞãrile la drepturi sau recunoaºterea de drepturi În favoarea terÞelor persoane, neÎnsuºite de cãtre Consiliul Local

 
 

Nr.
crt.
Nr. dosar
instanÞã
Coproprietari
Cote
Adresa
Nr.
camere
Valoarea
de
circulaĂžie
Sulta
cuvenitĂŁ
Supraf.
teren
-mp-
OBSERVAÞII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
1.
 
 
-
 
Statul Român
Gierscher Petru
1/4
3/4
 
 
Str. Fagilor
nr.10
 
 
 
2
 
 
 
14019356
 
 
3504839
 
 
 
450 mp
S-a cerut sistarea stãrii de indiviziune pe cale amiabilã asupra imobilului ºi terenului situat în Sibiu, str. Fagilor nr.10. Cota Statului este de 1/4 din întreg, preluatã în baza decretului 223/1974. În cota statului nu locuiesc chiriaºi. Cota numitului Gierscher Petru este de 3/4 din întreg. Nu se însuºeºte raportul de expertizã deoarece s-a aplicat coeficientul experþilor tehnici din luna decembrie 1997, nefiind actualizat conform datelor furnizate de Consiliul Naþional pentru Statisticã corespunzãtor lunii august 1998. În aceste condiþii sulta cuvenitã statului este mai micã decât cea realã corespunzãtoare lunii august 1998.