Hotărârea nr. 140/1998

HOTARIREA NR. 140 privind modificare Hotărârii nr.158/1996 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A N R . 140
privind modificare Hotărârii nr.158/1996 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.39936/1998, al Biroului Personal Salarizare prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cuprinse în Hotărârea nr.158/1996 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’d’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:
 

Art.1 Se modifică Hotărârea nr.158/1996 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, organigrama şi statul de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu fiind cele prezentate în anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Angajarea personalului se va face în limita fondului de salarii alocat prin buget.

Art. 2 Biroul Personal-Salarizare va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA

 

 

 

JUDETUL SIBIU Anexa nr.1 la Hot?rârea nr.140/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 
ORGANIGRAMA CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI SIBIU
Funcţii conducere 3

Personal de execuţie : 4

Total : 7

DIRECTOR


SEF BIROU 1 CONTABIL SEF 1

ARTISTIC
 

 

 

REFERENT 1 MUNCITOR 1 CASIER 1 INGRIJITOR 1

(SOFER) MAGAZINER CURATENIE

JUDEŢUL SIBIU Anexa nr.2 la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU Hotărârea nr.140/1998

 

 

 

 

 

 

 

STAT DE FUNCTII
pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
valabil de la data de ______________
 
 
 

Funcţii de conducere :

 
Nr.
crt.
Denumirea funcţiei
Nivel studii
Treapta/gradaţia
Număr posturi
1.
Director
S,SSD
IA/4
1
2.
Contabil şef
S,M
IA/4
1
3.
Sef birou
M
IA/4
1
3

 

Funcţii de execuţie :
 

Nr.
crt.
Denumirea funcţiei
Nivel studii
Treapta/gradaţia
Număr posturi
1.
Specialist
S,SSD
IA/4
1
2.
Referent
M
IA/1
1
3.
Referent
M
I/1
1
4.
Economist, contabil
S, M
IA/4
1
5.
Casier magaziner
M
II/4
1
6.
Ingrijitor curăţenie
G
I/3
1
7.
Muncitor (şofer)
M,G
I/1
1
7