Hotărârea nr. 14/1998

HOTARIREA NR. 14 privind stabilirea unui impozit forfetar trimestrial pentru contribuabilii care desfasoara activitati de taximetrie cu autoturisme proprii
98h14
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
HOTARÂREA NR.14
privind stabilirea unui impozit forfetar trimestrial pentru contribuabilii care desfasoara activitati de taximetrie cu autoturisme proprii

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26 februarie 1998,

Vazând referatul nr.7622/1998, al Directiei Economice, prin care se propune stabilirea unui impozit forfetar trimestrial,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.11, alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.85/1997, precum si cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’e’’ si ’’f’’ din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28, din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.: Se stabileste impozitul forfetar trimestrial, în suma de 400.000 lei, pentru persoane fizice autorizate potrivit Decretului - lege nr.54/1990, precum si pentru colaboratorii societatilor comerciale care desfasoara cu autoturisme proprii activitatea de taximetrie, în conditiile legii.

Impozitul se va aplica începând cu trimestrul I 1998.

Art.2.: Directia Economica va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.
 
 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998
 
 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC