Hotărârea nr. 138/1998

HOTARIREA NR. 138 privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere pentru spațiile comerciale, aflate sub incidența Hotărârii Guvernului României nr. 505/20.08.1998
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 138
privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere pentru spaţiile
comerciale, aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului României nr. 505/20.08.1998

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr.39720/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune prelungirea termenelor contractelor de închiriere pentru spaţiile care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului României nr.505/1998, au achitat chiria la zi şi au folosit în continuare sistematic spaţiile, ceea ce conform art. 1437 Cod Civil se consideră relocaţiune tacită şi pentru aplicarea corectă a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.505/1998,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ

Î n conformitate cu prevederile art. 20, alin. 2, lit. "g" din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se prelungesc termenele contractelor de închiriere pentru spaţiile comerciale cuprinse în tabelul anexă, până la data de 31.12.1998, dată după care, în condiţiile neîndeplinirii procedurii legale de vânzare, spaţiile în cauză să fie închiriate pentru perioada următoare numai prin licitaţie publică.

Art.2. În contractul de închiriere se va include o clauză care să prevadă obligaţia beneficiarilor de a presta o activitate în folosul comunităţii, după cum urmează:

- în valoare de 2.000.000 lei/lună pentru cei ce deţin un spaţiu cu suprafaţa până la 50 mp

- în valoare de 4.000.000 lei/lună pentru cei ce deţin un spaţiu cu suprafaţa până la 100 mp

- în valoare de 5.000.000 lei/lună pentru cei ce deţin un spaţiu cu suprafaţa până la 150 mp

- în valoare de 8.000.000 lei/lună pentru cei ce deţin un spaţiu cu suprafaţa până la 200 mp

- în valoare de 15.000.000 lei/lună pentru cei ce deţin un spaţiu cu suprafaţa peste 200 mp

Art.3. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Patrimoniu vor identifica acţiunile pe care le vor întreprinde beneficiarii contractelor de închiriere, în folosul comunităţii

Art.4 Se prelungeşte termenul contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. situat în str. Doljului nr.8, în suprafaţă de 223,41 mp, până la data de 30.09.1998.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Direcţia Patrimoniu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA

 

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.138/1998

cuprinzând spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , construite din fondurile statului ale căror contracte de de închiriere au expirat şi cad sub incidenţa Hotărârilor Guvernului României nr.389/1996 şi nr.505/1998

 
 

NR.  A D R E S A 
SUPRA-
FAŢA
DEŢINĂTORUL 

ACTUAL AL  

SPAŢIULUI

PROFILUL ACTUAL DE  

ACTIVITATE

DATA EXPIRĂRII  

CONTRACTULUI

OBS. 
1
2
3
4
5
6
7
  Parc Tineretului bloc 9 
113,79 mp.
S.C. COVTEX SA 
- reprezentanţă şi desf. covoare şi accesorii
30.09.1998
505/98
  Gladiolelor nr.2
325,69 mp.
S.C.PARALELA 44 SRL
- desf.prod.nealimentare, 

mercerie,marochinărie, textile,tricotaje,confecţii, încălţăminte

30.09.98
505/98
 
Parc Tineretului 9 
66,50 mp.
S.C. ARTIC GĂEŞTI SA 
- reprezentanţă şi reparaţii frigidere, congelatoare 
31.10.98
505/98
 
Parc Tineretului bl. 9
11,62 mp.
S.C. NINA SRL
- sifonerie
11.11.98
505/98
 
Valea Aurie 31
351,91 mp.
S.C. OLD SIB SRL
- prod.şi prestări servicii marochinărie şi comercializare produse proprii 
30.11.98
505/98