Hotărârea nr. 137/1998

HOTĂRÂREA NR. 137 privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Arhivelor nr. 2 (Modificată și completată prin HCL NR. 28/2001)
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 137
privind repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Arhivelor nr.2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr.27345/1998, al Direcţiei Patrimoniu , prin care se propune repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Arhivelor nr.2,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

Î n conformitate cu prevederile art. 20 lit. "g" din Legea 69/1991 , republicată,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991 , privind administraţia publică locală,

 
HOTĂRĂŞTE :
 
Art.1. Se repartizează spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Arhivelor nr.2, cu suprafaţa de 29,96 mp., .Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, cu destinaţia anticariat şi librărie.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia Patrimoniu şi S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA