Hotărârea nr. 136/1998

HOTARIREA NR. 136 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren, pentru construirea unei Biserici Ortodoxe în cartierul Vasile Aaron - Sibiu
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ã R Â R E A N R . 136
privind concesionarea fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ a unui teren, pentru construirea unei Biserici Ortodoxe ĂŽn cartierul Vasile Aaron - Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr. 39722/1998, al DirecÞiei Patrimoniu prin care se propune concesionarea fãrã licitaÞie publicã a terenului situat În Sibiu, str. ªureanu, nr. 2, În scopul construirii unei Biserici Ortodoxe din lemn,

Având În vedere Hotãrârea Consiliului Local nr. 93 / 25 iunie 1998,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 12, lit. a din Legea nr. 50/1991, republicatã, ºi ale

art. 20, lit. g, din Legea nr. 69/1991, republicatĂŁ,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 
HOTÃRêTE:

Art. 1. Se concesioneazã, fãrã licitaÞie publicã, terenul În suprafaÞã de 1600 mp situat În str. ªureanu, nr. 2 Înscris În C.F. ªelimbãr nr. 7495 cu nr. top 1108/40/1/2, În favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu, pentru construirea unei Biserici Ortodoxe din lemn.

Art. 2. Durata concesionĂŁrii este de 10 ani, de la data ĂŽncheierii contractului.

Art. 3. PreĂžul concesionĂŁrii este de 100 lei/mp

Art. 4. RedevenĂža se va plĂŁti anual Âşi va fi indexatĂŁ cu rata medie a inflaĂžiei prevĂŁzutĂŁ ĂŽn Buletinul Statistic de PreĂžuri.

Art. 5. Cu ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri se Împuternicesc DirecÞia Patrimoniu, DirecÞia Economicã ºi DUAT.

 

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 24.09.1998.

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA