Hotărârea nr. 135/1998

HOTARIREA NR. 135 rivind aprobarea componenței comisiei de negociere în vederea stabilirii prețului de vânzare a spațiilor comerciale construite din fondurile statului
JUDETUL SIBIU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A N R . 135
privind aprobarea componenÞei comisiei de negociere În vederea stabilirii preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale construite din fondurile statului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr.39943/1998, al secretarului Primãriei Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea componenÞei comisiei de negociere În vederea stabilirii preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale construite din fondurile statului,

Având În vedere propunerile SC URBANA SA,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi a libertãÞilor cetãÞenilor.

În conformitate cu prevederile art.4 din Normele metodologice pentru aplicarea Hotãrârii Guvernului României nr.389/1997, aprobate prin Hotãrârea Guvernului României nr.505/1998, precum ºi cu prevederile art.20, alin.(3), din Legea nr.69/1991, republicatã

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,
 

HOTÃRêTE:

Art.1 Comisia de negociere În vederea stabilirii preÞului de vânzare a spaÞiilor comerciale construite din fondurile statului va avea urmãtoarea componenÞã:

1. Ariton Ion - consilier local

2. Han Cornel - consilier local

3. RoÂşu Viorel - consilier local

4. PopÂşa Elena - Jurist SC URBANA SA

5.Pop Ioan Dorel - Director economic SC URBANA SA

6. Nica Silviu - Secretarul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu

Secretarul PrimĂŁriei Municipiului Sibiu nu are drept de vot.

Art.2 Comisia se va ĂŽntruni ĂŽn termen de 5 zile, prin grija secretarului, pentru desemnarea preÂşedintelui Âşi stabilirea modalitĂŁĂžii de lucru.

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 24.09.1998.

 

PREÂŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA